бременност и обезщетение

Бременна работничка няма закрила при уволнение в срока на изпитване – чл. 71, ал. 1 КТ, чл. 333 КТ

Бременни работнички и служителки и майки с деца до тригодишна възраст нямат закрила при прекратяване на трудовия договор в срока на изпитване

Върховният касационен съд многократно се е произнесъл по въпроса за приложението на чл. 71 КТ и чл. 333 КТ – ползва ли се от предварителна закрила по чл. 333, ал.1, т. 4 и чл. 333, ал. 5 КТ работничка, която е започнала ползване на законоустановен отпуск и е бременна, когато трудовият договор е прекратен от работодателя на основание чл. 71 КТ по време на уговорения изпитателен срок.

С Решение по гр.д. № 3053/2001 г., ІІІ г.о., ВКС и Решение № 109/27.06.2017 г., гр. д. № 3302/2016 г., IV г.о. ВКС е прието, че предварителната закрила по чл. 333 КТ е неприложима при прекратяване на трудов договор, сключен при условията на чл. 70 КТ.

Закрилата по чл. 333, ал. 5 и ал. 6 КТ не важи и при прекратяване на трудовия договор на основание чл. 71 КТ. Договорът със срок за изпитване по чл. 70, ал.1 КТ се сключва с цел да се провери годността на работника да изпълнява възложената му работа, както и с цел работникът да провери дали работата е подходяща за него. В срока на изпитване работодателят извършва преценка за годността на работника да изпълнява възложената му работа, която преценка не подлежи на съдебен контрол, а до изтичане на срока за изпитване разполага с правото да прекрати трудовия договор без предизвестие при условията на чл. 71, ал.1 КТ във всеки момент от изпълнението му.

Характерът на договора изключва приложението на предварителната закрила – работодателят не може да бъде задължен да продължи трудовия договор с работник, след като е преценил, че не е годен да изпълнява възложената работа и е упражнил правото си да прекрати договора в срока, за който страните предварително са се споразумели. В срока за изпитване трудовото правоотношение не преминава в безсрочно, поради което работничката не може да ползва предвидената в чл. 333, ал.5 и ал. 6 КТ закрила при уволнение.

По отношение на прекратяването на трудовия договор, сключен при условията на чл. 70, ал.1 КТ не важи и закрилата по чл. 333, ал.1 КТ, която е приложима само по отношение на изчерпателно изброените уволнения на основание чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 КТ.

Закрилата по чл. 333, ал.1 КТ е само по отношение на изчерпателно изброените уволнения по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 КТ, а тази по чл. 333, ал. 5 и ал. 6 КТ е неприложима по отношение на договорите, сключени при условията на чл. 70 КТ и прекратени на основание чл. 71 КТ преди изтичане на срока за изпитване.

Липса на закрила при уволнение и в други случаи

Закрила не е приложима и при прекратяване на срочен трудов договор.