трудово правоотношение чл. 405а КТ

Защитен: Сумирано изчисляване на работното време при трудов договор на 4 часа

Как се изчислва нормата часове при сумирано работно време
трудово правоотношение чл. 405а КТ

Защитен: Когато работодателят не е подписал трудовия договор и е заличил подаденото уведомление до ТД на НАП за сключването му

Издаване на предписания при липса на подпис на работодателя върху трудовия договор
трудово правоотношение чл. 405а КТ

Защитен: Доказване на съществуване на трудово правоотношение за целите на чл. 405а КТ

Кои факти следва да се установяват за доказване наличие на трудово правоотношение?
предварително разрешение за уволнение

Може ли инспекцията по труда да промени вече издадено разрешение за прекратяване на трудов договор – чл. 333 КТ

Няма законова пречка инспекцията по труда да промени даден отказ за предварително уволнение и да издаде ново, с което да даде разрешение.