Entries by Николай Стоянов

Обезщетение за незаконно уволнение при отмяна на заповедта от работодателя чл. 225, ал. 1, чл. 344, ал. 2 КТ

Правен въпрос: Когато заповедта за уволнение е отменена от работодателя преди сезирането на съда от работника и основателна ли е претенция за обезщетение по чл. 225, ал. 1 КТ (заплащане на обезщетение поради незаконно уволнение) за времето от уволнението до възстановяването му на предишната работа от работодателя? При отмяна на заповедта от работодателя исковете по […]

Правоотношението между общината и общинския съветник не е трудово

За времето на изпълнение на задълженията си общинския съветник ползва неплатен отпуск, който се признава за трудов стаж. Общинските съветници не са служители на общината. Те се избират от  жителите и участват в органите на местното самоуправление, а ползването на служебен отпуск означава, че съветникът не е в трудово правоотношение с общината. Относно характера на […]

Отговорност на наследниците за липси

Наследниците отговарят за липси причинени от техния наследодател съобразно дяловете им в наследството. Правото на иск не може да бъде отречено поради смърт на материалноотговорното лице, независимо дали смъртта е настъпила преди или след завеждането на иск. Правото на иск на работодателя за установени липси може да бъде реализирано срещу наследниците дори в случаите, в […]

Правно значение на изтичане срока на предизвестие и издаване на заповед за прекратяване връчена след този срок

Често по време на лекциите по трудово право обръщам внимание на правното значение на прекратяването на трудовия договор с предизвестие и без предизвестие. В случаите на отправено предизвестие трудовият договор се прекратява по силата на закона, като издаването на заповед е без правно значение. Без правно значение е връчването на заповедта след изтичане срока на […]

Подбор. Могат ли резултати от вече извършен подбор да се ползват повторно

Отговорът е положителен Работодателят може да извърши подбор съобразно критериите по чл. 329 от КТ, както при вече извършено съкращение на щата, така и с оглед предстоящо, но още неутвърдено и/или невлязло в сила ново щатно разписание. Той може да използва и резултатите от вече извършен подбор по повод предходно съкращение на щата, при извършване […]

Може ли пълномощникът на работодателя да свидетелства пред съда?

За допустимостта на свидетелските показания на пълномощника на работодателя (страна в материалното правоотношение), предмет на делото Изявленията на страната по делото имат доказателствена сила само доколкото чрез тях се установяват неизгодни за нея факти. Затова в гражданския процес страната дава обяснения, а не свидетелски показания. Съгласно чл. 177 ГПК като страни по делото дават обяснения […]

Потвърждаване действията от работодателя. Обезщетение по чл. 331 КТ

Дали плащането от работодателя на обезщетението по чл. 331, ал. 2 КТ представлява потвърждаване на представителната власт при сключването на споразумението по чл. 331 ал. 1 КТ.   Разпоредбата на чл. 331 КТ дава възможност на работодателя да предложи на работника или служителя прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение. Ако работникът или служителят приеме предложението, […]

Незаконно задържане на трудовата книжка. Чл. 226, ал. 2 КТ

Може ли работодателят да поставя условия на работника или служителя, които да бъдат изпълнени, за да се връчи трудовата книжка при прекратяване на трудовото правоотношение? Отговорът е отрицателен. Работодателят не може да поставя условия Работодателят не може да поставя условия на работника или служителя във връзка с изпълнение на задължението му да предаде незабавно трудовата […]

Обезщетение за оставане без работа в период на болничен. Чл. 225, ал. 1 КТ

Анотация: Не се дължи обезщетение за оставане без работа за периода, в който работникът и служителят е бил временно неработоспособен. Това е така, тъй като за времето, за което е получавал обезщетение за временна неработоспособност, работникът или служителят не би могъл да получава и трудово възнаграждение, тъй като не е бил трудоспособен. Правни основания: За […]