Entries by Николай Стоянов

Прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие. Кога заповедта е незаконосъобразна

Подписването на заповедта за прекратяване на трудовия договор по чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ (взаимно съгласие) от работника или служителя под текст, че е връчена на съответната дата, представлява ли писмено съгласие на същия за прекратяване на договора по взаимно съгласие? Представлява ли заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 325, ал. […]

Обезщетение за трудова злополука след решение на НОИ

За отговорността на работодателя по чл. 200 КТ, ако не е установен характера на настъпилата злополука като трудова по реда на КСО. Липсата на влязъл в сила индивидуален административен акт относно наличието на трудова злополука е пречка за уважаване на исковете по чл. 200 КТ, (0безщетение за трудова злополука), тъй като не е налице елемент […]

Незаконно недопускане до работа при закрита длъжност

Закриването на длъжността, на която е възстановен работникът, представлява ли основание за отказа на работодателя да го допусне на работа или работника може да претендира обезщетение за незаконно недопускане до работа по чл. 225, ал. 3 от КТ, след като е възстановен от съда? Възстановяването на незаконно уволнения работник на предишната работа се извършва с […]