При обжалване на постановление по чл. 405а, ал. 2 КТ се конституират и наследниците

Наследниците са страни при обжалване на Постановление по чл. 405а, ал. 2 КТ

Дори обжалваното ТЕЛК решение закриля работника

Закрила при наличие на ЕР на ТЕЛК дори, когато се обжалва решението

Незаконно недопускане до работа

Кога е налице незаконно недопускане до работа

Присъединителна вноска към колективен трудов договор

Какъв следва да бъде размера на присъединителната вноска към КТД

Председателят на ТЕЛК не може едностранно да посочи, че служителят не може да изпълнява длъжността си!

Само с решение на ТЕЛК може да се установи дали работникът може да изпълнява съответната длъжност.

Какво е допълнителен трудов договор

Първият сключен договор е основен. Всички останали допълнителни без значение от продължителността на работното време. Прекратяване на основния ТД не превръща допълнителния ТД в основен.

Обезщетение при пенсиониране при наличие на втори трудов договор

В какъв размер се дължи обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ при наличие и на втори трудов договор

Прекратяване на трудовия договор на две основания

Когато в заповедта за уволнение са посочени две основания за прекратяване на трудовия договор

Синдикална закрила

Членовете на синдикално ръководство имат закрила, само ако организацията има структури в предприятието

Уволнението не е заплаха

Какво е заплаха? Може ли заканата за уволнение да породи страх и да се поеме парично задължение?

Ползва ли се със закрила работник с процент намалена работоспособност под 50%

Трудоустроен под 50% намалена работоспособност се ползва с предварителна закрила от уволнение

Работодателят няма право да прецени, кои длъжности са подходящи за трудоустроения

Прекратяване, поради болест или здравни противопоказания. Само ТЕЛК има правомощие да определи подходящата работа.