Какво е допълнителен трудов договор

Първият сключен договор е основен. Всички останали допълнителни без значение от продължителността на работното време. Прекратяване на основния ТД не превръща допълнителния ТД в основен.

Обезщетение при пенсиониране при наличие на втори трудов договор

В какъв размер се дължи обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ при наличие и на втори трудов договор

Прекратяване на трудовия договор на две основания

Когато в заповедта за уволнение са посочени две основания за прекратяване на трудовия договор

Синдикална закрила

Членовете на синдикално ръководство имат закрила, само ако организацията има структури в предприятието

Уволнението не е заплаха

Какво е заплаха? Може ли заканата за уволнение да породи страх и да се поеме парично задължение?

Ползва ли се със закрила работник с процент намалена работоспособност под 50%

Трудоустроен под 50% намалена работоспособност се ползва с предварителна закрила от уволнение

Работодателят няма право да прецени, кои длъжности са подходящи за трудоустроения

Прекратяване, поради болест или здравни противопоказания. Само ТЕЛК има правомощие да определи подходящата работа.

Прекратяване поради болест и здравни противопоказания (чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ)

Длъжен ли е работодателят да предложи работа, за която служителя не притежава образование или квалификация?

Обжалване на заповед за прекратяване, която не е връчена

Какво значение има подписването на заповедта за уволнение?