Не може да се съкрати длъжността „читалищен секретар“

Съгласно чл. 17а от Закона за народните читалища секретарят на читалището е негов законен представител, той  е управителен орган с дейност и функции, които са регламентирани в закона. Правните норми, които уреждат статута на секретаря на читалището, са императивни материалноправни норми (задължителни), заради правната сигурност в отношенията с трети лица. Работодателят не може с едностранно изявление да отмени закона и да съкрати реално законен управителен орган на чиралището, в  случая законния му представител. Поради това читалищният секретар е законен представител на читалището и длъжността му не може да се съкращава.

Решение № 60142/07.07.2021 г. по гр. д. № 3474/2020 г., III г.о., ВКС