Грешна правна квалификация в заповедта за дисциплинарно уволнение -чл. 195, ал. 1 КТ

Въпросът определил ли е работодателят точна правна квалификация на дисциплинарното нарушение е без отношение към законността на уволнението. В случай, че работодателят неправилно определи правната квалификация на нарушението, това не води до незаконосъобразност на заповедта за налагане на дисциплинарно наказание, тъй като предмет на установяване в съдебното производство е извършено ли е дисциплинарното нарушение съобразно фактическите основания, изложени в заповедта.

Затова последните са от основно значение за законосъобразността на заповедта за налагане на дисциплинарното наказание. Неправилната правна квалификация, дадена от работодателя в заповедта, не се отразява върху законността на уволнението при доказване на осъществените и подробно описани в заповедта нарушения.

 Не е изключено работодателят да направи грешка при правната квалификация и посочи погрешен или дори несъществуващ текст на закона. Това само по себе си не опорочава заповедта за уволнение. Работодателят не е длъжен в заповедта за уволнение да сочи всички законови разпоредби, които са нарушени, а само да опише по ясен за работника начин конкретните факти на нарушението и кога е извършено.

Кое е основанието за прекратяване на трудовото правоотношение

Поначало основание за прекратяване на трудовото правоотношение са фактите и обстоятелствата, които пораждат съответното право за работодателя. Когато работодателят издава заповедта за уволнение, той посочва в нея фактите и обстоятелствата, от които произтича правото му, и съответния текст на закона, който го урежда. При несъответствие между посоченото от работодателя основание за уволнението и дисциплинарното нарушение, съдържащо се в мотивите на заповедта, от значение е текстовата (обстоятелствената) част на акта. Такова несъответствие няма за последица незаконността на уволнението, защото съдът е този, който ще квалифицира нарушението и ще го подведе под съответната правна норма.

Важното е от съдържанието на заповедта да следва несъмненият извод за същността на фактическото основание, поради което е прекратено трудовото правоотношение и работникът или служителят да има възможност да разбере причината, поради която трудовото правоотношение се прекратява, а съдът да може да извърши проверка и въз основа на това да заключи дали уволнението е законосъобразно.

Стр. 200-201 ДИСЦИПЛИНАРНОТО УВОЛНЕНИЕ СПОРЕД ПРАКТИКАТА НА ВКС 2008–2020 г., изд. Сиела, 2020