Когато работника признае липсите и сключи спогодба с нотариална заверка на подписите.