изменения и допълнения в ЗАНН от 23.12.2021 г.

Изменения и допълнения в ЗАНН от 23.12.2021 г.

Представяме Ви в табличен вид, измененията в Закона за административните нарушения и наказания. В двете колони са съответно старите и новите разпоредби за по-лесно ориентиране в промените.
трудово правоотношение чл. 405а КТ

Изменение на Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

Работодателят е длъжен да извърши консултации със синдикалните организации преди да определи необходимите лични предпазни средства
трудово правоотношение чл. 405а КТ

Промени в Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители от 09.04.2021 г.

Важно за администрациите, които провеждат конкурси за държавни служители
трудово правоотношение чл. 405а КТ

Промени в ЗТМТМ и ЗЧРБ

Промяна в процедурите за наемане на чужденци. Статия за инспекторите по труда.
трудово правоотношение чл. 405а КТ

Промяна в наредбата за подаване на уведомление

Подаване на информация в ТД на НАП за основанието за прекратяване на трудовия договор
трудово правоотношение чл. 405а КТ

Неплатен отпуск през 2021 г.

Трудов и осигурителен стаж при ползване на неплaтен отпуск през 2021 г.
трудово правоотношение чл. 405а КТ

Новото старо допълнение в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Как се изчислява обезщетението за неизползван платен годишен отпуск.