Промени в държавен вестник
Изменения и допълнения в ЗАНН от 23.12.2021 г.

Изменения и допълнения в ЗАНН от 23.12.2021 г.

Представяме Ви в табличен вид, измененията в Закона за административните нарушения и наказания. В двете колони са съответно старите и новите разпоредби за по-лесно ориентиране в промените.

Изменение на Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

Изменение на Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

Работодателят е длъжен да извърши консултации със синдикалните организации преди да определи необходимите лични предпазни средства

Промени в ЗТМТМ и ЗЧРБ

Промяна в процедурите за наемане на чужденци. Статия за инспекторите по труда.

Категории

Прекратяване на трудовия договор

Трудово възнаграждение и обезщетения

Промени в държавен вестник

Работно време, отпуски и извънреден труд

Трудоустрояване

Защита на трудови права

Отчетническа дейност

Командироване и наемане на чужденци

Отговори на въпроси

За инспекторите по труда