oт кой момент тече срокът за обжалване на заповедта за уволнение

От кой момент тече срокът за обжалване на заповедта за уволнение – чл. 358, ал. 1, т. 2 КТ

Право на работника или служителя да иска отмяна на незаконното уволнение възниква с настъпването на правния ефект на акта за прекратяване на трудовото правоотношение. Моментът, от който започва да тече двумесечния срок за обжалване  на заповедта не е датата на нейното връчване, а датата която е посочена в заповедта, считано от която се прекратява трудовия договор.

От кой момент тече срокът за обжалване на заповедта за уволнение при прекратяване без предизвестие

Когато трудовият договор подлежи на прекратяване без предизвестие, заповедта за уволнение поражда действие от връчването и освен, ако в нея не е посочено друго, когато преценката за законността ѝ се прави към този момент. Когато трудовият договор подлежи на прекратяване с предизвестие, заповедта за уволнение поражда действие с изтичането на предизвестието, а при неспазване на срока – с изтичането на съответна част от него.

От кой момент тече срокът за обжалване на заповедта за уволнение при прекратяване без предизвестие

Когато по силата на закона предизвестието се дължи и страната, поискала прекратяването на трудовия договор не желае срока да бъде спазен, трудовото правоотношение се прекратява в момента на достигане на изявлението до другата страна, или в момента, който страната е определила като дата на прекратяване на трудовото правоотношение, в които случаи тя дължи заплащане на обезщетение по чл. 220 КТ.

Пример

Заповедта за прекратяване на трудовия договор е връчена на 30.06., като прекратяването на трудовото правоотношение е считано от 01.07. Срокът започва да тече от 01.07., тъй като от тази дата заповедта е породила правния си ефект.

Решение № 275/07.11.2013 г. по гр. дело № 2221/2013 г. III г.о., ВКС