изпитателен срок при смяна на работодателя

Изпитателен срок при смяна на работодателя – чл. 70, ал. 5 и чл. 123, ал. 1 КТ

Трудовото законодателство допуска смяна на работодателя по реда на чл. 123 КТ в резултат на сливане на предприятия; вливане на едно предприятие в друго; разпределяне на дейността на едно предприятие между две други и повече; преминаване на обособена част или при промяна на правноорганизационната форма; при смяна на собственика или прехвърляне на дейност  или материални активи. В тези случаи трудовите правоотношения с работниците и служителите не се прекратяват. Трудовото правоотношение продължава с новия работодател в същия вид и извършени договорености, като правата и задълженията на стария работодател се прехвърлят върху новия.  – чл. 123, ал. 2 КТ.

Новият работодател (приобретател, явяващ се частен правоприемник на прехвърлителя), не може да разполага с повече и различни права по трудовия договор от праводателя си (стария работодател). Когато трудовия договор е сключен със срок за изпитване при условията на чл. 70, ал. 1 КТ, този срок продължава да тече независимо от преминаването на трудовото правоотношение към новия работодател. Новият работодател разполага с правото да прекрати трудовия договор в изпитателния срок започнал да тече от сключване на трудовия догоовр със стария работодател.

Когато годността на работника за изпълнението на работата вече е изпитана при стария работодател, новият не може да сключи отново трудов договор със срок за изпитване за същата работа

По отношение на новия работодател важи ограничението свързано с еднократна възможност за изпитване на годността на работника или служителя за изпълнение на определена работа (чл. 70, ал. 5 КТ)

Обобщение. Изпитателен срок при смяна на работодателя:

Когато трудовия договор е сключен със срок на изпитване този срок продължава да тече независимо от преминаването на трудовото правоотношение към новия работодател, т.е. при смяна на работодателя изпитателния срок продължава да тече. При смяна на работодателя не тече нов срок на изпитване. Новият работодател не може да сключи отново трудов договор със срок за изпитване със същия работник на същата длъжност, тъй като не може да разполага с повече или различни права от стария работодател.

Решение № 188/21.05.2013 г. по гр. д. № 795/2012 г., IV г.о., ВКС