Изпитателният срок не може да се удължава дори по взаимно съгласие

Допустимо ли е изменение по взаимно съгласие на страните на продължителността на изпитателния срок преди неговото изтичане в рамките на максимално допустимия срок за изпитване по чл.70, ал.1 КТ

Отговорът е отрицателен.

Страните могат да постигат уговорка за изпитване само веднъж и то при постигане на съгласие за сключване на трудов договор за длъжност, която работникът или служителят не е заемал. Свободата на страните по трудовото правоотношение да уговарят /съответно да продължават/ срок за изпитване е изрично ограничена от законодателя с разпоредбата на чл.70, ал.5 КТ, според която за една и съща работа, с един и същ работник или служител, в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж. Това ограничение произтича от смисъла на клаузата за изпитване – да се провери годността на работника или служителя да изпълнява точно определена трудова функция и съответно последният да провери дали работата е подходяща за него. Няма възможност за сключване на втори и въобще последващ трудов договор със срок за изпитване със същия работник или служител за същата работа.

Не съществува правно възможност страните по трудов договор по взаимно съгласие да удължат изпитателния срок дори и в заковите рамки до шест месеца.

Пример: Страните са договорили в трудовия договор три месеца изпитателен срок. В случай, че с допълнително споразумение удължат изпитателния срок до законово определените шест месеца, то прекратяването на трудовия договор от страна на работодателя в рамките на удължения срок ще бъде незаконосъобразно.