За уволнение по чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ е необходимо решението на ТЕЛК/НЕЛК да е влязло в сила

Решението на ТЕЛК /НЕЛК трябва да е влязло в сила, за да се приеме, че е налице основанието по чл. 329, ал. 1, т. 9 КТ. Същото няма правна сила, по отношение на посоченото прекратително основание, докато е в процес на обжалване.

Наличието на основанието по чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ следва да се преценява към момента на връчване на заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение.

Основанието за прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ се състои от два елемента, които трябва да са налице кумулативно: невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност, или поради здравни противопоказания и липса на друга подходяща за здравословното състояние на работника или служителя работа в предприятието. Невъзможността за изпълнение на работата в първата хипотеза е поради болест, довела до трайна неработоспособност /инвалидност/, което означава на работника или служителя да е призната неработоспособност 50 на сто и повече, което е от компетентност на ТЕЛК и се извършва по установения за това ред. Втората хипотеза на текста е поради „здравни противопоказания” и е налице в случаите, при които работникът или служителя боледува от болест, която не е довела до неговата трайна неработоспособност, но го поставя в състояние на невъзможност да изпълнява точно определена работа по трудово правоотношение. И в двата случая става дума за медицински въпроси, произнасянето по които е в професионалната компетентност на ТЕЛК.

В компетентността на ТЕЛК е със заключението по експертното решение да се посочи болестта, довела до инвалидност, и наличието на съответните здравни противопоказания на заболяването във връзка с условията на труд, характерни за заеманата от работника или служителя длъжност. Освен това е необходимо и кумулативното условие – при работодателя да няма друга работа, подходяща за здравословното състояние на работника или служителя. Работодателят не може да изтъква липсата на подходяща работа, когато сам е създал това положение, изваждайки съответната длъжност от списъка по чл. 315, ал. 1 КТ.