obezshteteni-zlopoluka

Чл. 200 КТ. Дължи ли се обезщетение за трудова злополука при настъпила неработоспособност под 50 %?

 

Дали разпоредбата на чл. 200 КТ дава възможност за ангажиране отговорността на работодателя за претъпени от работника вреди в резултат на трудова злополука или професионално заболяване при настъпила трайна нетрудоспособност от 50% и под 50%?

Отговорността на работодателя на осн. чл. 200, ал. 1 КТ може да се ангажира независимо от процента на настъпила в резултат на трудова злополука или професионалното заболяване трайна неработоспособност, призната с решение на ТЕЛК / НЕЛК/, доколкото работодателят е отговорен за всички причинени на работника вреди при и по повод изпълнение на възложената работа.

Решение № 125/30.06.2011 г., гр. д. № 1028/2010 г., III г.о., ВКС