Кои обезщетения не подлежат на прихващане в съдебния процес – чл. 220, ал. 1, чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 1 КТ

В случаите, в  които уволнението бъде признато за незаконно работодателят не може да прихване изплатеното обезщетение за неизползван платен годишен отпуск и обезщетението за неспазено предизвестие с дължимото към работника или служителя обезщетение за оставане без работа.

Не се прихваща обезщетение по чл. 224, ал. 1 КТ с обезщетение по чл. 225, ал. 1 КТ

В първия случай след възстановяване на работа работникът или служителят не може да претендира пред работодателя реално ползване на платения отпуск, тъй като правото за ползване на неизползвания до момента на уволнението отпуск не се възстановява с отменянето на уволнението и съответно във всеки случай изплатеното обезщетение за неизползван платен годишен отпуск е дължимо изплатено.

Не се прихваща обезщетение по чл. 220, ал. 1 КТ с обезщетение по чл. 225, ал. 1 КТ

Във втория случай, въпреки отпадането на законността на уволнението, обезщетението се дължи за неспазено предизвестие, тъй като отмяната на заповедта не санира договорното неизпълнение и не заличава основанието на което неизправната страна е обезщетила изправната. С признаване на уволнението за незаконно не отпада и правото на работника или служителя да получи обезщетение за неспазено предизвестие. Такова се дължи, защото работодателят не е изпълнил задължението си да предизвести работника или служителя един месец преди прекратяването на договора, в който месец насрещната страна би получавала трудово възнаграждение.

Финансов риск за работодателя при незаконосъобразно уволнение

В този смисъл работодателите следва да залагат във финансовия риск за отмяна на заповедта и обезщетението на неспазено предизвестие, което не подлежи на възстановяване от страна на работника или служителя.

Определение № 60759/10.11.2021 г. по гр. д. № 2520/2021 г. III г.о., ВКС

Решение № 18/08.02.2013 г. по гр. д. № 1211/2012 г. IV г.о., ВКС