Как плащат кооперациите?

Разпоредбите на Кодекса на труда се прилагат по отношение на трудовите правоотношения на членовете – кооператори в производствени кооперации само доколкото в Устава на кооперацията и решенията на Общото събрание,

Сподели
Какво определя МС – минимална основна заплата или минимално брутно възнаграждение?

Въпрос относно правната същност на минималната работна заплата за страната установена от Министерски съвет и дали същата е равнозначна на основно трудово възнаграждение или на брутно трудово възнаграждение, в което

Сподели
Доказване дължимост на трудово възнаграждение

Трябва ли работника да доказва полагане на труд при претенция за трудовото възнаграждение? Основен принцип в трудовото право е възмездността на труда. Срещу престиране на работната сила работникът или служителят

Сподели
Заплащане на трудово възнаграждение – Доказване

Може ли да се доказва заплащане на трудово възнаграждение извън способите на чл. 270, ал. КТ (заплащане по ведомост, срещу разписка или банкова сметка)? Отговорът е положителен. Изброяването в чл.

Сподели
Доказване изплащането на заплати и командировъчни

За допустимите доказателствени средства за доказване получаването на трудово възнаграждение и командировъчни пари и следва ли последните да бъдат конкретизирани по пера, съобразно Наредба за служебните командировки и специализации. Няма

Сподели
Допустимо ли е със свидетелски показания да се доказва изплащането на трудово възнаграждение?

Допустимо ли е със свидетелски показания да се доказва изплащането на трудово възнаграждение, когато получаването не е удостоверено с подпис на работника? Съгласно чл. 270, ал. 3 КТ изпълнението на

Сподели
Може ли с разходни-касови ордери /РКО/ да се удостоверява заплащане и на трудово възнаграждение?

Разходният касов ордер представлява нареждане на ръководството на предприятието, търговеца, респективно търговското дружество до касиера да изплати за посочената в ордера цел определена сума в лева или валута на вписаното

Сподели
Престой

Престоят е налице при преустановяване на работата в дадено звено от предприятието на работодателя или определено работно място, поради организационно-технически, или икономически причини, свързани с обективни пречки за осъществяване на

Сподели
Прекратяване на договор от страна работник при забавено възнаграждение

Дали работникът или служителят може да прекрати трудовия си договор без предизвестие, поради забавяне заплащането на трудовото възнаграждение, когато е заплатен предвидения в закона минимален размер за страната? Каква следва

Сподели