Прекратяване и ТЕЛК

Законови предпоставки за прекратяване при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа: болест, довела до трайно намалена работоспособност, или по здравни противопоказания въз основа на заключение на

Сподели