Срочен договор с ресурсен учител

Основанията за сключване на срочен договор следва да бъдат посочени в трудовия договор.

Сподели
Може ли да се сключи трудов договор от пълномощник на работодателя?

Може ли да се приеме, че лице, общо упълномощено от работодателя да подписва всякакви документи, свързани с дейността на предприятието, разполага с представителното правомощие да подписва и трудов договор от

Сподели
Относно срочния договор

Могат ли да се заобикалят изискванията на чл. 68, ал. 3 и ал. 4 от КТ с даване на съгласие на работника? Отговорът е отрицателен. При сключване на срочен трудов

Сподели
Майчинство и срочен трудов договор

Отговор на зададен въпрос. Работнички ползващи отпуск за бременност и раждане, както и майки на деца до 3 г. имат ли закрила при прекратяване на срочен трудов договор? Отговор отрицателен.

Сподели
“Изключение” за сключване на срочен договор

Представлява ли „изключение” по смисъла на пар. 1, т. 8 ДР КТ и чл. 68 ал. 4 КТ посоченото в трудов договор с продавач – консултант обстоятелство „повишен таргет за

Сподели

Съществуват три вида работно време –пълно, непълно и намалено. При непълно работно време страните по трудовия договор могат да уговорят работа за част от законоустановеното работно време, като определят в

Сподели

Срочният трудов договор за заместване, се прекратява със завръщане на замествания на работа. Това основание е налице, и когато трудовия договор със замествания се прекрати.

Сподели

Съдът може да признае валидно възникване на трудовото правоотношение при липса на подпис от страна на работника: когато волята му е обективирана в различни писмени актове, например молба за започване

Сподели

Трябва ли в трудовия договор да се посочват причините, които обуславят срочността? Отговорът е положителен.

Сподели
Работодател е пропуснал в тридневния срок да регистрира сключен трудов договор

Работодател е пропуснал в тридневния срок да регистрира сключен трудов договор. Отправил е молба до Инспекцията по труда за издаване на предписание, което е условие за регистриране на договора след

Сподели