Работодателят не е мотивирал заповедта ми за прекратяване. Законосъобразна ли е?

Как следва да бъде мотивирана заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение, за да е законосъобразна? Как следва да бъде мотивирана заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение, за да е законосъобразна?

Сподели
Някои моменти за заповедта за уволнение

Въпроси: В случай, че към момента на връчване на заповедта същата не отговаря на законовите изисквания, настъпва ли прекратителен ефект? Отговорът е положителен. Незаконосъобразна ли е заповед за уволнение, в

Сподели
Начален срок за обжалване на заповед за прекратяване, поради изтичане на срока на договора

От кой момент тече двумесечния срок за обжалване на заповед за прекратяване, поради изтичане на срока на договора. От датата на която е изтекъл срока на договора или от датата

Сподели
Мотивира ли се заповед за прекратяване поради завършване на определената работа?

Следва ли да е мотивирана заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 325, ал. 1, т. 4 КТ със завършване на определената работа? Отговорът е отрицателен. Чл. 325,

Сподели
Да си подпиша ли заповедта за уволнение?

Отговорът е положителен. Един от най-често задаваните въпроси от работници и служители е този свързан с подписване на заповедта за уволнение. Често погрешно се счита, че подписа върху заповедта изразява

Сподели
Може ли да се обжалва не връчена заповед за прекратяване на трудов договор?

Има ли работникът правен интерес да иска от съда отмяна на заповед за прекратяване на трудовото му правоотношение, която никога не му е връчвана по никакъв начин? Съгласно разпоредбата на

Сподели
Връчване на заповед за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие

Допустимо ли е при приемане на предложението за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ в предвидения от закона седемдневен срок, самата заповед за

Сподели
Прекратяване на трудов договор чрез връчване заповед с писмо с обратна разписка

Прекратяване на трудов договор чрез връчване заповед с писмо с обратна разписка. При невъзможност заповедта да бъде връчена на работника, работодателят му я изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка.

Сподели