Плащане на заплата чрез погасяване на задължения на работника

Работодателят може да заплаща част от трудовото възнаграждение като вноски по кредит и по лизинг, дължими от работника.

Сподели
Как плащат кооперациите?

Разпоредбите на Кодекса на труда се прилагат по отношение на трудовите правоотношения на членовете – кооператори в производствени кооперации само доколкото в Устава на кооперацията и решенията на Общото събрание,

Сподели
Прекратяване, поради неизплащане на заплата

Дали работникът или служителят може да прекрати трудовият си договор на основание чл.327, т.2 КТ, поради забавяне изплащането на трудовото възнаграждение, когато е изплатен предвидения в закона минимален размер за

Сподели
Какво определя МС – минимална основна заплата или минимално брутно възнаграждение?

Въпрос относно правната същност на минималната работна заплата за страната установена от Министерски съвет и дали същата е равнозначна на основно трудово възнаграждение или на брутно трудово възнаграждение, в което

Сподели
Доказване дължимост на трудово възнаграждение

Трябва ли работника да доказва полагане на труд при претенция за трудовото възнаграждение? Основен принцип в трудовото право е възмездността на труда. Срещу престиране на работната сила работникът или служителят

Сподели
Калкулатор за лична инфлация

Калкулатор за лична инфлация тук. НСИ дава възможност на всеки да изчисли личната си инфлация за избран от него период. В случай, че трудовото Ви възнаграждение не е променено в

Сподели
„Компенсиране“ за работа по време на официален празник

Отговор на зададен въпрос: Работодателят не може да „компенсира“ работа по време на официален празник, вместо заплащане на дължимото, не по- малко от удвоения му размер, трудово възнаграждение.

Сподели
Заплащане на трудово възнаграждение – Доказване

Може ли да се доказва заплащане на трудово възнаграждение извън способите на чл. 270, ал. КТ (заплащане по ведомост, срещу разписка или банкова сметка)? Отговорът е положителен. Изброяването в чл.

Сподели

Възниква ли правото на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск при прекратяване на Договор за управление и контрол, сключен по Търговския закон или трябва изрично да е предвидено в договора

Сподели