Съхранение на неполучените от работниците трудови книжки

Отговор на зададен въпрос. Неполучените от работниците или служителите трудови книжки, дневниците и екземпляр от издадените удостоверения се съхраняват при работодателя в продължение на 50 години. В същия срок се

Сподели
Кой следва да издаде предварително разрешение за уволнение?

Коя инспекция по труда е компетентна да издаде предварително разрешение за уволнение по чл. 333 КТ. По месторабота на работника или служителя, или по седалище и адрес на работодателя? Отговор:

Сподели
Работодател е пропуснал в тридневния срок да регистрира сключен трудов договор

Работодател е пропуснал в тридневния срок да регистрира сключен трудов договор. Отправил е молба до Инспекцията по труда за издаване на предписание, което е условие за регистриране на договора след

Сподели

Може ли да се трансформира трудов договор „до завършване на определена работа“ в безсрочен, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни

Сподели

Подадох молба за издаване на “Постановление за обявяване на трудово правоотношение”. Мога ли да обжалвам отказа на Инспекцията по труда? Отговорът е отрицателен.

Сподели