Може ли лице, за което съдът е отменил уволнението му на заемана длъжност по трудово правоотношение, да бъде възстановен на същата, при положение че междувременно длъжността по надлежния ред е

Сподели
Предварителна закрила на синдикалисти

Заместник-председател на синдикална организация ползва ли се със предварителна закрила от уволнение? Отговорът е отрицателен. “Синдикално ръководство” е председателят и секретарят на съответната синдикална организация и единствено те се ползват

Сподели
Характеристика на извънредния труд

Особен признак на извънредния труд е неговата непредвидимост и непредсказуемост, което изключва предварителното му планиране. Разпоредбата на чл. 144, т. 3 от КТ не предоставя предварително възможност на работодателите да

Сподели

Съдът може да признае валидно възникване на трудовото правоотношение при липса на подпис от страна на работника: когато волята му е обективирана в различни писмени актове, например молба за започване

Сподели
Съхранение на неполучените от работниците трудови книжки

Отговор на зададен въпрос. Неполучените от работниците или служителите трудови книжки, дневниците и екземпляр от издадените удостоверения се съхраняват при работодателя в продължение на 50 години. В същия срок се

Сподели
Кой следва да издаде предварително разрешение за уволнение?

Коя инспекция по труда е компетентна да издаде предварително разрешение за уволнение по чл. 333 КТ. По месторабота на работника или служителя, или по седалище и адрес на работодателя? Отговор:

Сподели
Работодател е пропуснал в тридневния срок да регистрира сключен трудов договор

Работодател е пропуснал в тридневния срок да регистрира сключен трудов договор. Отправил е молба до Инспекцията по труда за издаване на предписание, което е условие за регистриране на договора след

Сподели

Може ли да се трансформира трудов договор „до завършване на определена работа“ в безсрочен, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни

Сподели

Подадох молба за издаване на “Постановление за обявяване на трудово правоотношение”. Мога ли да обжалвам отказа на Инспекцията по труда? Отговорът е отрицателен.

Сподели