Може ли да се сключи договор за земестване без да бъде посочено името на замествания?

Отговорът е положителен. В кои случаи? Практиката дава отговор на така формулирания въпрос: Кога индивидуализацията на замествания работник или служител в трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3

Сподели
Недействителен срок на изпитване

Недействителна ли е клаузата за „срок за изпитване“ по трудов договор, когато работодателят знае годността на работника или служителя и в този случай има ли злоупотреба с право при прекратяване

Сподели
Задължения на работодателите, съгласно новоприетия Закон за хората с увреждания

Кратко, точно и ясно. ЗАКОН ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В сила от 01.01.2019 г. Обн. ДВ. бр. 105 от 18 Декември 2018 г. Работодателите са длъжни да назначават работници и

Сподели
Уволнение поради пенсиониране. Към кой момент?

Kъм кой момент следва да се преценява наличието на предвидените в чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ материалноправни предпоставки за едностранно прекратяване на трудовото правоотношение от страна на работодателя?

Сподели
Доказване изплащането на заплати и командировъчни

За допустимите доказателствени средства за доказване получаването на трудово възнаграждение и командировъчни пари и следва ли последните да бъдат конкретизирани по пера, съобразно Наредба за служебните командировки и специализации. Няма

Сподели
Живот и труд в Германия

Пребиваване в Германия Определеното по долуизброените правила пребиваване предопределя достъпа до определени трудови и социални права, но не и ползването на права на социална защита в рамките на Регламент 883/2004

Сподели
Поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи

Искът за поправяне на основанието за уволнението, вписано в трудовата книжка на работника не е за признаване на уволнението за незаконно и за неговата отмяна. С него се оспорва само

Сподели
Да си подпиша ли заповедта за уволнение?

Отговорът е положителен. Един от най-често задаваните въпроси от работници и служители е този свързан с подписване на заповедта за уволнение. Често погрешно се счита, че подписа върху заповедта изразява

Сподели
Достъп до пазара на труда на Обединеното кралство за граждани на България

Няма промяна в правата на българските граждани вследствие на Референдума от 23.06.2016 г. за излизане на Великобритания от ЕС. Информираме българските граждани, че сигнали за ксенофобска реч и дискриминация може

Сподели