Прегаряне

Бърнаут Кръгът от сфери на заетост, които са силно засегнати от професионално „прегаряне“, непрекъснато се разширява. Докато в последните десетилетия емоционалното изтощение, предизвикано от силна натовареност на работното място, се

Сподели
Правомощия на заместващия работодателя

Има ли разлика между делегиране на правомощия и заместване, като във втория случай какъв е обемът на правомощията на заместника? Дали същият получава пълен обем от правомощия като извършва действия

Сподели
Може ли работник или служител да се оттегли от сключено споразумение с работодател?

Отговорът е положителен. Съгласно Наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя, в трудовия договор или в друга писмена

Сподели
Заплащане и отпуски в САЩ

Заплати и Закон за справедливите трудови стандарти (FLSA) FLSA установява минимални заплати, заплащане на извънреден труд, водене на отчетност и стандарти за заетост на младите хора, които засягат служителите в

Сподели
Сключване, изменение и прекратяване на трудов договор с ел. подпис

В трудовия договор или в друга писмена форма страните по трудовото правоотношение могат да дадат изрично съгласие да бъдат адресати на електронни изявления относно факти и обстоятелства, свързани с трудовото

Сподели
Платен годишен отпуск за обучение се отпуска и без 8-месечен трудов стаж

В трудовото право витаят някои твърдения, които нямат нищо общо с реалното законодателство, не се познават от работодателите и затова се допускат грешки. По този повод експерти от Министерството на

Сподели
Може ли да се сключи договор за земестване без да бъде посочено името на замествания?

Отговорът е положителен. В кои случаи? Практиката дава отговор на така формулирания въпрос: Кога индивидуализацията на замествания работник или служител в трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3

Сподели
Недействителен срок на изпитване

Недействителна ли е клаузата за „срок за изпитване“ по трудов договор, когато работодателят знае годността на работника или служителя и в този случай има ли злоупотреба с право при прекратяване

Сподели
Задължения на работодателите, съгласно новоприетия Закон за хората с увреждания

Кратко, точно и ясно. ЗАКОН ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В сила от 01.01.2019 г. Обн. ДВ. бр. 105 от 18 Декември 2018 г. Работодателите са длъжни да назначават работници и

Сподели