Да си подпиша ли заповедта за уволнение?

Отговорът е положителен. Един от най-често задаваните въпроси от работници и служители е този свързан с подписване на заповедта за уволнение. Често погрешно се счита, че подписа върху заповедта изразява

Сподели
Достъп до пазара на труда на Обединеното кралство за граждани на България

Няма промяна в правата на българските граждани вследствие на Референдума от 23.06.2016 г. за излизане на Великобритания от ЕС. Информираме българските граждани, че сигнали за ксенофобска реч и дискриминация може

Сподели
“Изключение” за сключване на срочен договор

Представлява ли „изключение” по смисъла на пар. 1, т. 8 ДР КТ и чл. 68 ал. 4 КТ посоченото в трудов договор с продавач – консултант обстоятелство „повишен таргет за

Сподели
Допустимо ли е със свидетелски показания да се доказва изплащането на трудово възнаграждение?

Допустимо ли е със свидетелски показания да се доказва изплащането на трудово възнаграждение, когато получаването не е удостоверено с подпис на работника? Съгласно чл. 270, ал. 3 КТ изпълнението на

Сподели
Установяване на трудова злополука пред съда. В кои случаи?

При липса на влязъл в сила административен акт относно наличието на трудова злополука, допустимо ли е фактът на злополуката и нейният характер да се установява в рамките на производството по

Сподели
Кога е налице реално съкращаване на щата?

Kога е налице реално съкращаване на щата и как се определят основните, същински трудови функции за определена длъжност? Преценката извършено ли е реално съкращаване на щата се извършва не само

Сподели
Може ли да се обжалва не връчена заповед за прекратяване на трудов договор?

Има ли работникът правен интерес да иска от съда отмяна на заповед за прекратяване на трудовото му правоотношение, която никога не му е връчвана по никакъв начин? Съгласно разпоредбата на

Сподели
Кои са лицата, които имат право да получат обезщетение за неимуществени вреди на основание чл. 200КТ

Кои са лицата, които имат право да получат обезщетение за неимуществени вреди на основание чл. 200, ал. 1 КТ от причинена смърт на техен близък при трудова злополука? Обезщетението за

Сподели
Възстановяване на работа

При положение, че по щатно разписание длъжността не съществува, работодателят длъжен ли е да издава нарочен акт, да разкрива специална бройка, извън вече установения му щат, съвпадаща с длъжността, на

Сподели
Предварително разрешение за уволнение

Разпоредбата на чл. 333 от КТ регламентира случаите, в които работодателят, преди прекратяване на трудовото правоотношение с работници или служители на определени правни основания, при изчерпателно изброени хипотези, следва да

Сподели