Може ли да бъде удължен срокът на изпитване в рамките на определения от закона 6-месечен срок?

Отговорът е отрицателен. “Верижни” договори със срок за изпитване са недопустими, дори и общата им продължителност да е в рамките на определения от закона 6-месечен срок. Законодателят дава право на

Сподели
ЕС и правата на работещите

Европейският съюз налага общи правила, които защитават работещите и регламентират въпроси като работно време, родителски отпуск и безопасност на труда. Разработването на общи минимални стандарти за условията на труд е

Сподели
Инспекцията по труда: Сезонните работници трябва да отстояват правата си навреме

За по-ефективен контрол е необходимо сигнали да се подават, докато лицата все още полагат труд Предвид стартиралото набиране на персонал за летния туристически сезон, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”

Сподели
Има ли правно значение обжалването на решение на ТЕЛК при получаване на разрешение за уволнение?

Отговорът е отрицателен. Кой е момента, към който следва да е налице предварителната закрила по чл. 333, ал. 1 КТ и по-специално, когато е дадено мнение с решение на ТЕЛК,

Сподели
Прегаряне

Бърнаут Кръгът от сфери на заетост, които са силно засегнати от професионално „прегаряне“, непрекъснато се разширява. Докато в последните десетилетия емоционалното изтощение, предизвикано от силна натовареност на работното място, се

Сподели
Правомощия на заместващия работодателя

Има ли разлика между делегиране на правомощия и заместване, като във втория случай какъв е обемът на правомощията на заместника? Дали същият получава пълен обем от правомощия като извършва действия

Сподели
Може ли работник или служител да се оттегли от сключено споразумение с работодател?

Отговорът е положителен. Съгласно Наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя, в трудовия договор или в друга писмена

Сподели
Заплащане и отпуски в САЩ

Заплати и Закон за справедливите трудови стандарти (FLSA) FLSA установява минимални заплати, заплащане на извънреден труд, водене на отчетност и стандарти за заетост на младите хора, които засягат служителите в

Сподели
Сключване, изменение и прекратяване на трудов договор с ел. подпис

В трудовия договор или в друга писмена форма страните по трудовото правоотношение могат да дадат изрично съгласие да бъдат адресати на електронни изявления относно факти и обстоятелства, свързани с трудовото

Сподели
Платен годишен отпуск за обучение се отпуска и без 8-месечен трудов стаж

В трудовото право витаят някои твърдения, които нямат нищо общо с реалното законодателство, не се познават от работодателите и затова се допускат грешки. По този повод експерти от Министерството на

Сподели