Живот и труд в Германия

Пребиваване в Германия Определеното по долуизброените правила пребиваване предопределя достъпа до определени трудови и социални права, но не и ползването на права на социална защита в рамките на Регламент 883/2004

Сподели
Как работодателите да поискат наемане на работници и служители от Молдова без разрешение за работа?

В ДВ, бр. 85/05.10.2018 г. е обнародвана Спогодбата между правителството на Република България и Правителството на република Молдова за регулиране на трудовата миграция. Компетентна институция в Република България – Агенция

Сподели
Достъп до пазара на труда на Обединеното кралство за граждани на България

Няма промяна в правата на българските граждани вследствие на Референдума от 23.06.2016 г. за излизане на Великобритания от ЕС. Информираме българските граждани, че сигнали за ксенофобска реч и дискриминация може

Сподели
Командироване на работници-граждани на трети държави в България

Процедура за достъп на граждани на трети държави до пазара на труда във връзка с издаване на „Разрешение за работа” на командировани работници-граждани на трети държави. Документът „Разрешение за работа”

Сподели
Командироване в рамките на предоставяне на услуги

По смисъла на чл. 121а, ал. 1, т. 1, б. «а» от КТ Български работодател: Командирова работник или служител (без заповед); При наличие на трудово правоотношение за целия срок на

Сподели