Време на разположение за транспортните работници

Може ли да се счита за „дежурство“ т. нар. „време на разположение“ относно лицата, които извършват транспортни дейности, съгласно Наредбата за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни

Сподели
Вече без разрешение за работници от Молдова

Стартира прилагането на Спогодбата между правителствата на Република България и Република Молдова Прилагането на Спогодбата за регулиране на трудовата миграция между правителствата на Република България и Република Молдова, която бе

Сподели
Доказване изплащането на заплати и командировъчни

За допустимите доказателствени средства за доказване получаването на трудово възнаграждение и командировъчни пари и следва ли последните да бъдат конкретизирани по пера, съобразно Наредба за служебните командировки и специализации. Няма

Сподели
Наемане на работници и служители от Армения без разрешение за работа?

В ДВ, бр. 90/30.10.2018 г. е обнародвана Спогодбата между Република България и Република Армения за регулиране на трудовата миграция. Компетентна институция в Република България – Агенция по заетостта. Компетентна институция

Сподели
Живот и труд в Германия

Пребиваване в Германия Определеното по долуизброените правила пребиваване предопределя достъпа до определени трудови и социални права, но не и ползването на права на социална защита в рамките на Регламент 883/2004

Сподели
Как работодателите да поискат наемане на работници и служители от Молдова без разрешение за работа?

В ДВ, бр. 85/05.10.2018 г. е обнародвана Спогодбата между правителството на Република България и Правителството на република Молдова за регулиране на трудовата миграция. Компетентна институция в Република България – Агенция

Сподели
Достъп до пазара на труда на Обединеното кралство за граждани на България

Няма промяна в правата на българските граждани вследствие на Референдума от 23.06.2016 г. за излизане на Великобритания от ЕС. Информираме българските граждани, че сигнали за ксенофобска реч и дискриминация може

Сподели
Командироване на работници-граждани на трети държави в България

Процедура за достъп на граждани на трети държави до пазара на труда във връзка с издаване на „Разрешение за работа” на командировани работници-граждани на трети държави. Документът „Разрешение за работа”

Сподели
Командироване в рамките на предоставяне на услуги

По смисъла на чл. 121а, ал. 1, т. 1, б. «а» от КТ Български работодател: Командирова работник или служител (без заповед); При наличие на трудово правоотношение за целия срок на

Сподели