Премахване на думата “уведомление” при случаи в ЗЗБУТ

Основната промяна е свързана с премахване на думата „уведомление“, тъй като такова вече не се подава при липса на промяна на декларираните обстоятелства по чл. 15 ЗЗБУТ.

Сподели
Задължения на работодателите, съгласно новоприетия Закон за хората с увреждания

Кратко, точно и ясно. ЗАКОН ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В сила от 01.01.2019 г. Обн. ДВ. бр. 105 от 18 Декември 2018 г. Работодателите са длъжни да назначават работници и

Сподели
“Пенсиониране” на държавни служители през новата 2019 г.

ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ, ИЗВЪРШЕНИ С ПАРАГРАФИ 14 И 15 ОТ ПРЗ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 Г. /ОБН. ДВ, БР. 103/13.12.2018 Г.

Сподели
Как работодателите да поискат наемане на работници и служители от Молдова без разрешение за работа?

В ДВ, бр. 85/05.10.2018 г. е обнародвана Спогодбата между правителството на Република България и Правителството на република Молдова за регулиране на трудовата миграция. Компетентна институция в Република България – Агенция

Сподели