Въпрос относно невалидността на срока на изпитване

Клауза със срок за изпитване в полза на работодателя в трудов договор е недействителна, поради заобикаляне на закона, ако не се установява типичната му цел – да се провери годността

Сподели
Могат да ли да се заобиколят ограниченията за сключване на срочен договор чрез съгласие на работника?

Могат да ли да се заобиколят ограниченията за сключване на срочен договор чрез съгласие на работника? Отрицателен отговор. При сключване на срочен трудов договор на основание чл.68, ал. 1, т.1

Сподели
Относно срочния договор

Могат ли да се заобикалят изискванията на чл. 68, ал. 3 и ал. 4 от КТ с даване на съгласие на работника? Отговорът е отрицателен. При сключване на срочен трудов

Сподели
Работодателят не е мотивирал заповедта ми за прекратяване. Законосъобразна ли е?

Как следва да бъде мотивирана заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение, за да е законосъобразна? Как следва да бъде мотивирана заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение, за да е законосъобразна?

Сподели
Относно срока на изпитване

Клаузата срок на изпитване е недействителна, ако след прекратяване на трудов договор за изпълнение на определена длъжност е сключен нов трудов договор за същата по естеството си трудова функция със

Сподели
Може ли да полага труд работник с 100% т.н.р.?

Следва ли работодателят да извършва проверка за подходяща работа за трудоустрояване на работник, който е със 100 % трайно намалена работоспособност? Определената с решение на ТЕЛК 100% трайно намалена работоспособност

Сподели
Преди издаване или преди връчване на заповедта, следва да се получи предварително разрешение?

Преди издаване или преди връчване на заповедта следва да се получи предварително разрешение за уволнение? Правнорелевантният момент, към който следва да е осъществена предварителната закрила по чл. 333, ал. 1

Сподели
Пенсиониране на учител. Отговор на читателски въпрос.

Към кой момент следва да се преценява законността на уволнението в случаите, при които трудовият договор се прекратява с предизвестие-към момента на отправяне на предизвестието или към момента на изтичане

Сподели
Срокът за възстановяване на уволнен работник, започва ли да тече от датата на публикуване на решение?

Срокът за възстановяване на уволнен работник, започва ли да тече от датата на публикуване на решението в сайта на ВКС? Отговорът е отрицателен. Не може да се приеме, че работникът

Сподели
Задължителен ли е подбора между служители в различни населени места при съкращаване на щата?

Длъжен ли е работодателят да извърши подбор между служители, които заемат сходни длъжности /с идентични или различни наименования/ в различни населени места? Работодателят не е задължен да направи подбор между

Сподели