Срочен договор с ресурсен учител

Основанията за сключване на срочен договор следва да бъдат посочени в трудовия договор.

Сподели
Освобождаване на заместник-кмет

Заместник-кмет се освобождава без предизвестие и по целесъобразност.

Сподели
Съкращаване на щата при длъжности с еднакви наименования

При съкращаване на щата водещо е не наименованието на длъжността, а еднаквите и сходни трудови функции.

Сподели
Грешка в датата на прекратяване

Грешката в датата на прекратяване не води до незаконосъобразност на заповедта.

Сподели