ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПО ЧЛ. 222, АЛ. 3 КТ

Дължи ли се обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ на служител, който към момента на сключване на трудовия договор е придобил право на пенсия? Отговорът е отрицателен.

Сподели
Предложение за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие като предизвестие

Може ли отправено предложение от работник или служител за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие да се приеме за предизвестие, в случай че не бъде прието предложението, без това

Сподели

Допустимо ли е при сключване на трудов договор за заместване на отсъстващ работник или служител на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ, като основание за прекратяването му да

Сподели
Изчисляване размера на обезщетенията

Следва ли при формиране на базата за изчисляване на обезщетенията по реда на чл. 228 от КТ да се включват получените в последния отработен месец допълнителни възнаграждения за положен извънреден

Сподели
Възстановяване след уволнение и ползване на отпуск

Може ли работничка и служителка, явила се при работодателя в срока по чл. 345, ал. 1 КТ, (след отмяна на незаконно уволнение), да поиска отпуск по чл. 163 КТ (отпуск

Сподели
Забавяне на заплатата след прекратяване на трудовия договор

С работодателя ми прекратихме трудовия договор. Не съм получил последната си заплата повече от месец. Какви действия да предприема? Сигнал в инспекцията по труда; Молба за издаване копие от влязлото

Сподели
Връчване на заповед за прекратяване по взаимно съгласие

Връчиха ми заповед за прекратяване по взаимно съгласие. Подписах я. Какво означава това? Да формулираме така въпроса: Дали подписът на работника или служителя под текста на заповедта за прекратяване на

Сподели
Работодателят не е уведомил за приемане на предложението за прекратяване на трудовото правоотношение

В случай че работодателят не е уведомил работника за приемане на предложението за прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие и издаде заповед за прекратяване на трудовото правоотношение в седемдневния

Сподели
Николай Стоянов, “Прекратяване на трудовия договор”

Вярвам, че знанието, което книгата Ви предлага, ще бъде полезно в практиката Ви на специалист и управленец. Прекратяването на трудовите правоотношения по реда на чл. 325 и 328 от Кодекса

Сподели
Прекратяването на трудовия договор с предизвестие от страна на работодателя

Прекратяването на трудовия договор с предизвестие от страна на работодателя е регламентирано в чл. 328 КТ с конкретно посочени хипотези. В случай, че не намирате законово основание в хипотезите на

Сподели