Премии без постоянен характер

Контрол на съда върху задължението на работодателя да плати премия (ДМС)

Сподели
Относно различието в текстовете в предизвестието и заповедта за прекратяване

Различието в текстовете на предизвестието и заповедта за прекратяване, основание ли е за незаконосъобранзост на уволнението?

Сподели
Срочен договор с ресурсен учител

Основанията за сключване на срочен договор следва да бъдат посочени в трудовия договор.

Сподели
Освобождаване на заместник-кмет

Заместник-кмет се освобождава без предизвестие и по целесъобразност.

Сподели
Съкращаване на щата при длъжности с еднакви наименования

При съкращаване на щата водещо е не наименованието на длъжността, а еднаквите и сходни трудови функции.

Сподели