Подбор – липса на критерий, свързан с нивото на изпълнение на възложената работа.

Липсата на оценка на нивото на изпълняваната работа, води до незаконосъобразност на прекратяване на трудовия договор.

Сподели
Срочен договор след договор за обучение.

Срокът на договора за ученичество няма отношение към ограниченията по чл. 68 КТ

Сподели
Прекратяване по чл. 328, ал. 2 КТ

Вписването на управителя е без правно знчение. Новият управител може с деклрация да приеме бизнеспланът на предходния управител. И още.

Сподели
Обезщетение за пенсиониране от работодател след възстановяване при незаконосъобразно уволнение.

времето при незаконно уволнение е част трудовия стаж при определяне размера на обезщетението при пенсиониране.

Сподели
Кой работодател дължи обезщетение при пенсиониране?

Обезщетение при пенсиониране се дължи от работодателя, при който е придобито правото на пенсия.

Сподели