Как се доказват липси?

Пълна имуществена отговорност.

Сподели
Една Наредба, която не се прилага.

Наредба за командировките, която не се прилага. Коя е тя?

Сподели
Предизвестие и Заповед за прекратяване на трудовия договор. Кои факти се обжалват?

От значение са посочените факти в предизвестието, а не в заповедта за прекратяване на трудовия договор.

Сподели
Кое възнаграждение не е допълнително с постоянен характер?

Възнаграждение за качествена работа, което не е част от системата за заплащане на труда.

Сподели