Какво е допълнителен трудов договор

Първият сключен договор е основен. Всички останали допълнителни без значение от продължителността на работното време. Прекратяване на основния ТД не превръща допълнителния ТД в основен.

Сподели
Прекратяване на трудовия договор на две основания

Когато в заповедта за уволнение са посочени две основания за прекратяване на трудовия договор

Сподели
Синдикална закрила

Членовете на синдикално ръководство имат закрила, само ако организацията има структури в предприятието

Сподели
Уволнението не е заплаха

Какво е заплаха? Може ли заканата за уволнение да породи страх и да се поеме парично задължение?

Сподели
Ползва ли се със закрила работник с процент намалена работоспособност под 50%

Трудоустроен под 50% намалена работоспособност се ползва с предварителна закрила от уволнение

Сподели
Работодателят няма право да прецени, кои длъжности са подходящи за трудоустроения

Прекратяване, поради болест или здравни противопоказания. Само ТЕЛК има правомощие да определи подходящата работа.

Сподели