Инспекцията по труда: Сезонните работници трябва да отстояват правата си навреме

За по-ефективен контрол е необходимо сигнали да се подават, докато лицата все още полагат труд Предвид стартиралото набиране на персонал за летния туристически сезон, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”

Допустимо ли да се доказва намаляването на обема на работата за определена длъжност със свидетели?

Отговорът е положителен. Намаляването на обема на работата по смисъла на чл.328, ал.1, т.3 КТ не се отнася общо към дейността на предприятието работодател, а към конкретна дейност, осъществявана чрез

Относно момента за преценка законността на уволнението без предизвестие

Към кой момент се преценява уволнението без предизвестие извършено от страна на работодателя – към момента посочен като дата в заповедта или към момента на връчване на заповедта? При прекратяване

Има ли правно значение обжалването на решение на ТЕЛК при получаване на разрешение за уволнение?

Отговорът е отрицателен. Кой е момента, към който следва да е налице предварителната закрила по чл. 333, ал. 1 КТ и по-специално, когато е дадено мнение с решение на ТЕЛК,

Възстановяване на несъществуваща длъжност

Един често срещан проблем сред работодателите, който рефлектира и върху правата на работниците и служителите, е действията които следва да се предприемат след признаване на уволнението за незаконосъобразно и възстановяване

Някои моменти за заповедта за уволнение

Въпроси: В случай, че към момента на връчване на заповедта същата не отговаря на законовите изисквания, настъпва ли прекратителен ефект? Отговорът е положителен. Незаконосъобразна ли е заповед за уволнение, в

Правилник за прилагане на ЗХУ

В ДВ, бр. 27/02.04.2019 г. е приет Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания. Ето някои основани моменти в него: Фирмите ще подават уведомления в бюрата по труда,

Закриване на част от предприятието

Дали при закриване на структурно обособено звено (обект на търговеца в дадено населено място) има закриване на част от предприятието и в този случай необходимо ли е извършване на подбор

АУАН или ПАМ по Закона за хората с увреждания?

Поставен е въпрос по отношение на Закона за хората с увреждания, както следва: следва ли да се прилагат принудителни административни мерки за нарушения на ЗХУ и ако отговора е положителен,

Прекратяване, поради неизплащане на заплата

Дали работникът или служителят може да прекрати трудовият си договор на основание чл.327, т.2 КТ, поради забавяне изплащането на трудовото възнаграждение, когато е изплатен предвидения в закона минимален размер за

Прегаряне

Бърнаут Кръгът от сфери на заетост, които са силно засегнати от професионално „прегаряне“, непрекъснато се разширява. Докато в последните десетилетия емоционалното изтощение, предизвикано от силна натовареност на работното място, се

Конституционния съд отмени промените в Закона за държавния служител

С Държавен вестник брой 23, от дата 19.3.2019 г. Официален раздел бе публикувано Решение № 3 от 7 март 2019 г. по Конституционно дело № 16 от 2018 г. на

Вече без разрешение за работници от Молдова

Стартира прилагането на Спогодбата между правителствата на Република България и Република Молдова Прилагането на Спогодбата за регулиране на трудовата миграция между правителствата на Република България и Република Молдова, която бе

Какво определя МС – минимална основна заплата или минимално брутно възнаграждение?

Въпрос относно правната същност на минималната работна заплата за страната установена от Министерски съвет и дали същата е равнозначна на основно трудово възнаграждение или на брутно трудово възнаграждение, в което

Правомощия на заместващия работодателя

Има ли разлика между делегиране на правомощия и заместване, като във втория случай какъв е обемът на правомощията на заместника? Дали същият получава пълен обем от правомощия като извършва действия