Достъп до пазара на труда на Обединеното кралство за граждани на България

Няма промяна в правата на българските граждани вследствие на Референдума от 23.06.2016 г. за излизане на Великобритания от ЕС. Информираме българските граждани, че сигнали за ксенофобска реч и дискриминация може

Прекратяване на трудовия договор по чл. 325, ал. 1, т. 6 КТ

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР, КОГАТО ДЛЪЖНОСТТА Е ОПРЕДЕЛЕНА ЗА ЗАЕМАНЕ ОТ БРЕМЕННА ИЛИ ОТ ТРУДОУСТРОЕН И СЕ ЯВИ КАНДИДАТ, КОЙТО ИМА ПРАВО ДА Я ЗАЕМЕ За законосъобразно прекратяване по чл.

„Изключение“ за сключване на срочен договор

Представлява ли „изключение” по смисъла на пар. 1, т. 8 ДР КТ и чл. 68 ал. 4 КТ посоченото в трудов договор с продавач – консултант обстоятелство „повишен таргет за

Допустимо ли е със свидетелски показания да се доказва изплащането на трудово възнаграждение?

Допустимо ли е със свидетелски показания да се доказва изплащането на трудово възнаграждение, когато получаването не е удостоверено с подпис на работника? Съгласно чл. 270, ал. 3 КТ изпълнението на

Установяване на трудова злополука пред съда. В кои случаи?

При липса на влязъл в сила административен акт относно наличието на трудова злополука, допустимо ли е фактът на злополуката и нейният характер да се установява в рамките на производството по

Кога е налице реално съкращаване на щата?

Kога е налице реално съкращаване на щата и как се определят основните, същински трудови функции за определена длъжност? Преценката извършено ли е реално съкращаване на щата се извършва не само

Може ли да се обжалва не връчена заповед за прекратяване на трудов договор?

Има ли работникът правен интерес да иска от съда отмяна на заповед за прекратяване на трудовото му правоотношение, която никога не му е връчвана по никакъв начин? Съгласно разпоредбата на

Кои са лицата, които имат право да получат обезщетение за неимуществени вреди на основание чл. 200КТ

Кои са лицата, които имат право да получат обезщетение за неимуществени вреди на основание чл. 200, ал. 1 КТ от причинена смърт на техен близък при трудова злополука? Обезщетението за

Може ли с разходни-касови ордери /РКО/ да се удостоверява заплащане и на трудово възнаграждение?

Разходният касов ордер представлява нареждане на ръководството на предприятието, търговеца, респективно търговското дружество до касиера да изплати за посочената в ордера цел определена сума в лева или валута на вписаното

Съществуват три вида работно време –пълно, непълно и намалено. При непълно работно време страните по трудовия договор могат да уговорят работа за част от законоустановеното работно време, като определят в

Срочният трудов договор за заместване, се прекратява със завръщане на замествания на работа. Това основание е налице, и когато трудовия договор със замествания се прекрати.

Възстановяване на работа

При положение, че по щатно разписание длъжността не съществува, работодателят длъжен ли е да издава нарочен акт, да разкрива специална бройка, извън вече установения му щат, съвпадаща с длъжността, на

Престой

Престоят е налице при преустановяване на работата в дадено звено от предприятието на работодателя или определено работно място, поради организационно-технически, или икономически причини, свързани с обективни пречки за осъществяване на

Прекратяване и ТЕЛК

Законови предпоставки за прекратяване при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа: болест, довела до трайно намалена работоспособност, или по здравни противопоказания въз основа на заключение на

Командироване на работници-граждани на трети държави в България

Процедура за достъп на граждани на трети държави до пазара на труда във връзка с издаване на „Разрешение за работа” на командировани работници-граждани на трети държави. Документът „Разрешение за работа”