Мотивира ли се заповед за прекратяване поради завършване на определената работа?

Следва ли да е мотивирана заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 325, ал. 1, т. 4 КТ със завършване на определената работа? Отговорът е отрицателен. Чл. 325,

Четиридневна работна седмица

Стрес и преумора водят света към четиридневна работна седмица По-кратката работна седмица води до по-висока производителност, по-мотивиран персонал и по-малко преумора, смятат експертите Стрес и преумора водят света към четиридневна

Уволнение поради пенсиониране. Към кой момент?

Kъм кой момент следва да се преценява наличието на предвидените в чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ материалноправни предпоставки за едностранно прекратяване на трудовото правоотношение от страна на работодателя?

„Пенсиониране“ на държавни служители през новата 2019 г.

ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ, ИЗВЪРШЕНИ С ПАРАГРАФИ 14 И 15 ОТ ПРЗ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 Г. /ОБН. ДВ, БР. 103/13.12.2018 Г.

Майчинство и срочен трудов договор

Отговор на зададен въпрос. Работнички ползващи отпуск за бременност и раждане, както и майки на деца до 3 г. имат ли закрила при прекратяване на срочен трудов договор? Отговор отрицателен.

Отговор на заден въпрос. Предизвестието за прекратяване на трудовия договор не се удължава при ползване на „болничен“, платен или неплатен отпуск.

Доказване изплащането на заплати и командировъчни

За допустимите доказателствени средства за доказване получаването на трудово възнаграждение и командировъчни пари и следва ли последните да бъдат конкретизирани по пера, съобразно Наредба за служебните командировки и специализации. Няма

Наемане на работници и служители от Армения без разрешение за работа?

В ДВ, бр. 90/30.10.2018 г. е обнародвана Спогодбата между Република България и Република Армения за регулиране на трудовата миграция. Компетентна институция в Република България – Агенция по заетостта. Компетентна институция

Живот и труд в Германия

Пребиваване в Германия Определеното по долуизброените правила пребиваване предопределя достъпа до определени трудови и социални права, но не и ползването на права на социална защита в рамките на Регламент 883/2004

Поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи

Искът за поправяне на основанието за уволнението, вписано в трудовата книжка на работника не е за признаване на уволнението за незаконно и за неговата отмяна. С него се оспорва само

Как работодателите да поискат наемане на работници и служители от Молдова без разрешение за работа?

В ДВ, бр. 85/05.10.2018 г. е обнародвана Спогодбата между правителството на Република България и Правителството на република Молдова за регулиране на трудовата миграция. Компетентна институция в Република България – Агенция

Да си подпиша ли заповедта за уволнение?

Отговорът е положителен. Един от най-често задаваните въпроси от работници и служители е този свързан с подписване на заповедта за уволнение. Често погрешно се счита, че подписа върху заповедта изразява

Прекратяване на трудовия договор с предизвестие от страна на работодателя

Прекратяването на трудовия договор с предизвестие от страна на работодателя е регламентирано в чл. 328 КТ с конкретно посочени хипотези. В случай, че не намирате законово основание в хипотезите на

Уволнение по взаимно съгласие чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ Обобщение

Прекратяването на трудовото правоотношение по взаимно съгласие се извършва писмено. Това означава, че предложението за прекратяване също следва да бъде писмено и да бъде получено от другата страна. Предложението следва