Плащане на заплата чрез погасяване на задължения на работника

Работодателят може да заплаща част от трудовото възнаграждение като вноски по кредит и по лизинг, дължими от работника.

Време на разположение за транспортните работници

Може ли да се счита за „дежурство“ т. нар. „време на разположение“ относно лицата, които извършват транспортни дейности, съгласно Наредбата за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни

Вътрешни правила на ИА ГИТ за прилагане квотата по ЗХУ

ИА „Главна инспекция по труда“ публикува вътрешните правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на ИА ГИТ за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания.

Пенсиониране на учител. Отговор на читателски въпрос.

Към кой момент следва да се преценява законността на уволнението в случаите, при които трудовият договор се прекратява с предизвестие-към момента на отправяне на предизвестието или към момента на изтичане

Мобилно приложение VOX KNSB събира сигнали за некоректни и добри работодатели

Ново мобилно приложение на КНСБ ще помага на работници и клиенти да подават сигнали срещу некоректни работодатели и да дават позитивни примери за мястото, на което работят. VOX KNSB вече

СИРВ – там, където правото среща математиката!

Колко служители са необходими на един денонощен пост – 24 часа, 365 дни годишно с един служител на смяна? Отговорът е 5,009 охранители, като принципът за изчисление е следният: Необходимия

Срокът за възстановяване на уволнен работник, започва ли да тече от датата на публикуване на решение?

Срокът за възстановяване на уволнен работник, започва ли да тече от датата на публикуване на решението в сайта на ВКС? Отговорът е отрицателен. Не може да се приеме, че работникът

Задължителен ли е подбора между служители в различни населени места при съкращаване на щата?

Длъжен ли е работодателят да извърши подбор между служители, които заемат сходни длъжности /с идентични или различни наименования/ в различни населени места? Работодателят не е задължен да направи подбор между

Следва ли работодателят да запознава писмено работещите с утвърдените графици при СИРВ?

Отговорът е отрицателен. Съгласно Наредбата за работното време, почивките и отпуските работодателят запознава работниците или служителите с утвърдените графици преди започване на работа по тях. Не е предвидена писмена форма

Може ли да бъде удължен срокът на изпитване в рамките на определения от закона 6-месечен срок?

Отговорът е отрицателен. „Верижни“ договори със срок за изпитване са недопустими, дори и общата им продължителност да е в рамките на определения от закона 6-месечен срок. Законодателят дава право на

ЕС и правата на работещите

Европейският съюз налага общи правила, които защитават работещите и регламентират въпроси като работно време, родителски отпуск и безопасност на труда. Разработването на общи минимални стандарти за условията на труд е

Как плащат кооперациите?

Разпоредбите на Кодекса на труда се прилагат по отношение на трудовите правоотношения на членовете – кооператори в производствени кооперации само доколкото в Устава на кооперацията и решенията на Общото събрание,

Инспекцията по труда: Сезонните работници трябва да отстояват правата си навреме

За по-ефективен контрол е необходимо сигнали да се подават, докато лицата все още полагат труд Предвид стартиралото набиране на персонал за летния туристически сезон, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”

Допустимо ли да се доказва намаляването на обема на работата за определена длъжност със свидетели?

Отговорът е положителен. Намаляването на обема на работата по смисъла на чл.328, ал.1, т.3 КТ не се отнася общо към дейността на предприятието работодател, а към конкретна дейност, осъществявана чрез

Относно момента за преценка законността на уволнението без предизвестие

Към кой момент се преценява уволнението без предизвестие извършено от страна на работодателя – към момента посочен като дата в заповедта или към момента на връчване на заповедта? При прекратяване