Безследно изчезнали… от работното си място

Юичиро Оказаки и Тошиюки Ниино са много добри в напускането. В последните 18 месеца те са напуснали общо поне 1500 работни места. Но двамата японци от Токио не напускат свои

Съкращаване на щата

Реално съкращаване на щатна бройка за определена длъжност има не само при отпадане на трудовите й функции, но и когато част от тях се запазват и преминават към друга длъжност

Заплащане на трудово възнаграждение – Доказване

Може ли да се доказва заплащане на трудово възнаграждение извън способите на чл. 270, ал. КТ (заплащане по ведомост, срещу разписка или банкова сметка)? Отговорът е положителен. Изброяването в чл.

Премахване на думата „уведомление“ при случаи в ЗЗБУТ

Основната промяна е свързана с премахване на думата „уведомление“, тъй като такова вече не се подава при липса на промяна на декларираните обстоятелства по чл. 15 ЗЗБУТ.

Следва ли да се постигне договореност за датата на прекратяване по взаимно съгласие?

Отговорът е положителен. Взаимното съгласие за прекратяване на трудовия договор се отнася о до датата, от което същият се прекратява. Не съвпадането на волята или липса на воля относно датата

Обезщетение за оставане без работа

Дължи ли работодателят обезщетение за оставане без работа, при отмяна на заповед за прекратяване, издадена преди изтичане на подадено от работника предизвестие? Отговорът е отрицателен. Когато бъде признато незаконосъобразност на

Ново в Държавен вестник относно заплатите на служителите в държавната администрация

Постановление № 4 от 10 януари 2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности Увеличението

Възниква ли правото на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск при прекратяване на Договор за управление и контрол, сключен по Търговския закон или трябва изрично да е предвидено в договора

Платен годишен отпуск за обучение се отпуска и без 8-месечен трудов стаж

В трудовото право витаят някои твърдения, които нямат нищо общо с реалното законодателство, не се познават от работодателите и затова се допускат грешки. По този повод експерти от Министерството на

Кой е релевантният момент за определяне на размера на брутното месечно възнаграждение, което се ползва като база за изчисляване на дължимите обезщетения по чл.227 ал.1 и чл.199 от Закона за

Може ли да се сключи договор за земестване без да бъде посочено името на замествания?

Отговорът е положителен. В кои случаи? Практиката дава отговор на така формулирания въпрос: Кога индивидуализацията на замествания работник или служител в трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 320 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. (1) Определя от 1 януари 2019 г.

Недействителен срок на изпитване

Недействителна ли е клаузата за „срок за изпитване“ по трудов договор, когато работодателят знае годността на работника или служителя и в този случай има ли злоупотреба с право при прекратяване

Задължения на работодателите, съгласно новоприетия Закон за хората с увреждания

Кратко, точно и ясно. ЗАКОН ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В сила от 01.01.2019 г. Обн. ДВ. бр. 105 от 18 Декември 2018 г. Работодателите са длъжни да назначават работници и