„Компенсиране“ за работа по време на официален празник

Отговор на зададен въпрос: Работодателят не може да „компенсира“ работа по време на официален празник, вместо заплащане на дължимото, не по- малко от удвоения му размер, трудово възнаграждение.

Ново изискване към Плана за безопасност и здраве

Планът за безопасност и здраве съдържа, както план за последователността на извършване на СМР, в т.ч. дата за започване на работа на строителната площадка, продължителност на съответните видове СМР, така

Неправилно сключен договор „до завършване на определена работа“

За основанието, на което на което следва да се счита сключен трудов договор при допусната неяснота за времетраенето му и приложим ли е чл. 325, т.4 КТ при прекратяване на

Подбор II

Кои длъжности следва да се включат в подбора? Длъжността е позиция, изразяваща се в предвидена в длъжностна характеристика система от функции, задължения и изисквания от образователен и квалификационен характер, свързана

Подбор

Как се извършва подборът на работници и служители, заемащи близки или сходни длъжности и имащи близък характер на работа? При съкращаването на част от повече еднакви длъжности работодателят е длъжен

Безследно изчезнали… от работното си място

Юичиро Оказаки и Тошиюки Ниино са много добри в напускането. В последните 18 месеца те са напуснали общо поне 1500 работни места. Но двамата японци от Токио не напускат свои

Съкращаване на щата

Реално съкращаване на щатна бройка за определена длъжност има не само при отпадане на трудовите й функции, но и когато част от тях се запазват и преминават към друга длъжност

Заплащане на трудово възнаграждение – Доказване

Може ли да се доказва заплащане на трудово възнаграждение извън способите на чл. 270, ал. КТ (заплащане по ведомост, срещу разписка или банкова сметка)? Отговорът е положителен. Изброяването в чл.

Премахване на думата „уведомление“ при случаи в ЗЗБУТ

Основната промяна е свързана с премахване на думата „уведомление“, тъй като такова вече не се подава при липса на промяна на декларираните обстоятелства по чл. 15 ЗЗБУТ.

Следва ли да се постигне договореност за датата на прекратяване по взаимно съгласие?

Отговорът е положителен. Взаимното съгласие за прекратяване на трудовия договор се отнася о до датата, от което същият се прекратява. Не съвпадането на волята или липса на воля относно датата

Обезщетение за оставане без работа

Дължи ли работодателят обезщетение за оставане без работа, при отмяна на заповед за прекратяване, издадена преди изтичане на подадено от работника предизвестие? Отговорът е отрицателен. Когато бъде признато незаконосъобразност на

Възниква ли правото на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск при прекратяване на Договор за управление и контрол, сключен по Търговския закон или трябва изрично да е предвидено в договора