Може ли работник или служител да се оттегли от сключено споразумение с работодател?

Отговорът е положителен. Съгласно Наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя, в трудовия договор или в друга писмена

Начален срок за обжалване на заповед за прекратяване, поради изтичане на срока на договора

От кой момент тече двумесечния срок за обжалване на заповед за прекратяване, поради изтичане на срока на договора. От датата на която е изтекъл срока на договора или от датата

Възможно ли е липсата на качества да се установи с изпит?

Отговорът е отрицателен. Работодателят може да прекрати трудовото правоотношение с работника или служителя, поради липса на качества за изпълнение на длъжността. Това е безвиновно и трайно състояние на работника или

Може ли да се отмени заповед за прекратяване на „граждански“ договор?

Може ли съда да отмени уведомление за прекраватяване на „граждански“ договор, като приеме, че правоотношението е било трудово, а не такова по реда на Закона за задълженията и договорите, т.е.

Заплащане и отпуски в САЩ

Заплати и Закон за справедливите трудови стандарти (FLSA) FLSA установява минимални заплати, заплащане на извънреден труд, водене на отчетност и стандарти за заетост на младите хора, които засягат служителите в

Доказване дължимост на трудово възнаграждение

Трябва ли работника да доказва полагане на труд при претенция за трудовото възнаграждение? Основен принцип в трудовото право е възмездността на труда. Срещу престиране на работната сила работникът или служителят

Сключване, изменение и прекратяване на трудов договор с ел. подпис

В трудовия договор или в друга писмена форма страните по трудовото правоотношение могат да дадат изрично съгласие да бъдат адресати на електронни изявления относно факти и обстоятелства, свързани с трудовото

Калкулатор за лична инфлация

Калкулатор за лична инфлация тук. НСИ дава възможност на всеки да изчисли личната си инфлация за избран от него период. В случай, че трудовото Ви възнаграждение не е променено в

Вече без печат в уведомлението по чл. 62, ал. 3 от КТ

НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА ДВ. бр.12 от 8 Февруари

Преценка на свидетелски показания

Когато правнорелевантни факти се установяват със свидетелски показания, съдът взема предвид начина, по който свидетелите са узнали тези факти, както и способността и желанието на свидетелите вярно да възприемат фактите

Заповедта за уволнение на соченото основание е мотивирана, когато в нея са посочени конкретните липсващи качества за ефективно изпълнение на работата, така и когато са описани трудовите задължения, които работникът