Връчване на заповед по пощата.

заповедта се счита за връчена, когато препоръчаната пратка е непотърсена.

Намаляване обема на работа следва да бъде по отношение на конкретна трудова функция.

При намаляване обема на работата в цялото предприятие, работодателят е длъжен да доказва при оспорване на уволнителна заповед, как това намаляване се отразява на съответната трудова функция.

Прекратяването по чл. 19а от Закона за администрацията.

заместник-директорите на РЗИ могат да бъдат уволнени по чл. 19, ал. 2 ЗА

Поканихте ли работника да ползва платения си отпуск?

За правото на работодателя и работника, относно разрешаване и ползване на платения годишен отпуск.

Нов режим за конкурси и мобилност на държавните служители.

Промени в държавен вестник относно конкурсите и мобилността на държавните служители. Приета е нова наредба.

Значението на срока, за който е сключен договорът за управление, за възникване на предпоставките по чл. 328, ал. 2 КТ.

Договорът за управление винаги е срочен, но срокът му е без значение за правото на уволнение по чл. 328, ал. 2 КТ.

Тълкувателно решение на ВКС, относно задържането на трудовата книжка от страна на работодателя.

Какво следва да стори работодателя, за да се освободи от забавата свързана с предаване на трудовата книжка?

Със свидетелски показания може да се доказва извънреден труд.

Доказване полагането на извънреден труд, когато работодателят не е водил документация.

Доказване оставяне без работа за целите на обезщетението при отмяна на заповед за уволнение.

Как се доказва оставането без работа за целите на обезщетението при отмяна на незаконна заповед за уволнение.

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ (поради „пенсиониране“)

Обезщетението поради "пенсиониране" се заплаща само веднъж. Не се дължи ако договора е сключен след "пенсионирането".

Значение на уведомлението до НАП за валидността на трудовия договор.

Уведомлението до НАП няма отношение към действителността на трудовия договор.