Има ли правно значение обжалването на решение на ТЕЛК при получаване на разрешение за уволнение?

Отговорът е отрицателен. Кой е момента, към който следва да е налице предварителната закрила по чл. 333, ал. 1 КТ и по-специално, когато е дадено мнение с решение на ТЕЛК,

Възстановяване на несъществуваща длъжност

Един често срещан проблем сред работодателите, който рефлектира и върху правата на работниците и служителите, е действията които следва да се предприемат след признаване на уволнението за незаконосъобразно и възстановяване

Някои моменти за заповедта за уволнение

Въпроси: В случай, че към момента на връчване на заповедта същата не отговаря на законовите изисквания, настъпва ли прекратителен ефект? Отговорът е положителен. Незаконосъобразна ли е заповед за уволнение, в

Правилник за прилагане на ЗХУ

В ДВ, бр. 27/02.04.2019 г. е приет Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания. Ето някои основани моменти в него: Фирмите ще подават уведомления в бюрата по труда,

Закриване на част от предприятието

Дали при закриване на структурно обособено звено (обект на търговеца в дадено населено място) има закриване на част от предприятието и в този случай необходимо ли е извършване на подбор

АУАН или ПАМ по Закона за хората с увреждания?

Поставен е въпрос по отношение на Закона за хората с увреждания, както следва: следва ли да се прилагат принудителни административни мерки за нарушения на ЗХУ и ако отговора е положителен,

Прекратяване, поради неизплащане на заплата

Дали работникът или служителят може да прекрати трудовият си договор на основание чл.327, т.2 КТ, поради забавяне изплащането на трудовото възнаграждение, когато е изплатен предвидения в закона минимален размер за

Прегаряне

Бърнаут Кръгът от сфери на заетост, които са силно засегнати от професионално „прегаряне“, непрекъснато се разширява. Докато в последните десетилетия емоционалното изтощение, предизвикано от силна натовареност на работното място, се

Конституционния съд отмени промените в Закона за държавния служител

С Държавен вестник брой 23, от дата 19.3.2019 г. Официален раздел бе публикувано Решение № 3 от 7 март 2019 г. по Конституционно дело № 16 от 2018 г. на

Какво определя МС – минимална основна заплата или минимално брутно възнаграждение?

Въпрос относно правната същност на минималната работна заплата за страната установена от Министерски съвет и дали същата е равнозначна на основно трудово възнаграждение или на брутно трудово възнаграждение, в което

Правомощия на заместващия работодателя

Има ли разлика между делегиране на правомощия и заместване, като във втория случай какъв е обемът на правомощията на заместника? Дали същият получава пълен обем от правомощия като извършва действия

Прекратяване на трудов договор за допълнителен труд

При прекратяване на основен трудов договор и договор за допълнителен труд следва да се издадат две отделни писмени заповедни. Съгласно чл. 111 КТ работникът/служителят може да сключва трудови договори и