Една Наредба, която не се прилага.

Наредба за командировките, която не се прилага. Коя е тя?

Трудово възнаграждение само при положен труд.

Когато не е положен труд, не се дължи трудово възнаграждение

Предизвестие и Заповед за прекратяване на трудовия договор. Кои факти се обжалват?

От значение са посочените факти в предизвестието, а не в заповедта за прекратяване на трудовия договор.

Кое възнаграждение не е допълнително с постоянен характер?

Възнаграждение за качествена работа, което не е част от системата за заплащане на труда.

Закрила по чл. 333, ал. 4 КТ. Използване на понятия в КТД.

Кога КТД предоставя закрила при прекратяване на трудов договор?

С какъв документ се въвежда ненормирано работно време?

С Правилник за вътрешния трудов ред или заповед на работодателя?

Подбор – липса на критерий, свързан с нивото на изпълнение на възложената работа.

Липсата на оценка на нивото на изпълняваната работа, води до незаконосъобразност на прекратяване на трудовия договор.

Срочен договор след договор за обучение.

Срокът на договора за ученичество няма отношение към ограниченията по чл. 68 КТ

Прекратяване по чл. 328, ал. 2 КТ

Вписването на управителя е без правно знчение. Новият управител може с деклрация да приеме бизнеспланът на предходния управител. И още.