С какъв документ се въвежда ненормирано работно време?

С Правилник за вътрешния трудов ред или заповед на работодателя?

Подбор – липса на критерий, свързан с нивото на изпълнение на възложената работа.

Липсата на оценка на нивото на изпълняваната работа, води до незаконосъобразност на прекратяване на трудовия договор.

Срочен договор след договор за обучение.

Срокът на договора за ученичество няма отношение към ограниченията по чл. 68 КТ

Прекратяване по чл. 328, ал. 2 КТ

Вписването на управителя е без правно знчение. Новият управител може с деклрация да приеме бизнеспланът на предходния управител. И още.

Обезщетение за оставане без работа не се дължи при ползван отпуск за бременност и раждане

Не се дължи обезщетение за оставане без работа при ползване на отпуск за бременност и раждане

Обезщетение за пенсиониране от работодател след възстановяване при незаконосъобразно уволнение.

времето при незаконно уволнение е част трудовия стаж при определяне размера на обезщетението при пенсиониране.

Кой работодател дължи обезщетение при пенсиониране?

Обезщетение при пенсиониране се дължи от работодателя, при който е придобито правото на пенсия.

Оттегляне на предизвестие. Отмяна на заповедта по инициатива на работодателя

Може ли да се прекъсне действието на предизвестието? Какво следва в случай, че работодателят отмени заповедта за прекратяване?