Възстановяване след уволнение и ползване на отпуск

Може ли работничка и служителка, явила се при работодателя в срока по чл. 345, ал. 1 КТ, (след отмяна на незаконно уволнение), да поиска отпуск по чл. 163 КТ (отпуск

Забавяне на заплатата след прекратяване на трудовия договор

С работодателя ми прекратихме трудовия договор. Не съм получил последната си заплата повече от месец. Какви действия да предприема? Сигнал в инспекцията по труда; Молба за издаване копие от влязлото

Връчване на заповед за прекратяване по взаимно съгласие

Връчиха ми заповед за прекратяване по взаимно съгласие. Подписах я. Какво означава това? Да формулираме така въпроса: Дали подписът на работника или служителя под текста на заповедта за прекратяване на

Работодателят не е уведомил за приемане на предложението за прекратяване на трудовото правоотношение

В случай че работодателят не е уведомил работника за приемане на предложението за прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие и издаде заповед за прекратяване на трудовото правоотношение в седемдневния

Болничен при сумирано работно време

Ползвах „болнични“ три дни. Работя при условията на сумирано изчисляване на работното време. За трите дни по график следваше да работя две смени по 12 часа. Какъв е размера на

Брой работни часове до края на 2018 година

Брой работни часове до края на 2018 г. Август – 23 работни дни – 184 ч. Септември – 18 работни дни – 144 ч. Октомври – 23 работни дни –

Николай Стоянов, “Прекратяване на трудовия договор”

Вярвам, че знанието, което книгата Ви предлага, ще бъде полезно в практиката Ви на специалист и управленец. Прекратяването на трудовите правоотношения по реда на чл. 325 и 328 от Кодекса

Устно разрешение за отпуск

Отговор на поставен въпрос: Неплатеният, както и платеният, отпуск се разрешават само с писмена заповед от работодателя. В случай, дори на получено устно разрешение, то отпускът не се счита за

Прекратяването на трудовия договор с предизвестие от страна на работодателя

Прекратяването на трудовия договор с предизвестие от страна на работодателя е регламентирано в чл. 328 КТ с конкретно посочени хипотези. В случай, че не намирате законово основание в хипотезите на