Преотдаването на персонал само по реда на раздел VIIIв КТ

Кога е налице отдаване на персонал по Кодекса на труда.

Неплатен отпуск през 2021 г.

Трудов и осигурителен стаж при ползване на неплaтен отпуск през 2021 г.

Как се доказват липси?

Пълна имуществена отговорност.

Една Наредба, която не се прилага.

Наредба за командировките, която не се прилага. Коя е тя?

Трудово възнаграждение само при положен труд.

Когато не е положен труд, не се дължи трудово възнаграждение

Предизвестие и Заповед за прекратяване на трудовия договор. Кои факти се обжалват?

От значение са посочените факти в предизвестието, а не в заповедта за прекратяване на трудовия договор.

Кое възнаграждение не е допълнително с постоянен характер?

Възнаграждение за качествена работа, което не е част от системата за заплащане на труда.

Закрила по чл. 333, ал. 4 КТ. Използване на понятия в КТД.

Кога КТД предоставя закрила при прекратяване на трудов договор?