Трудово възнаграждение при несъстоятелност на работодателя

Не може да се заведе иск за трудово възнаграждение след като същото е прието в списъка по несъстоятелността и не е направено възражение срещу това.

Прекратяване на договор с изпълнителен директор на Изпълнителна агенция

Уволнение на изпълнителен директор на Изпълнителна агенция само след съгласуване с Министър-председателя.

Премии без постоянен характер

Контрол на съда върху задължението на работодателя да плати премия (ДМС)

Относно различието в текстовете в предизвестието и заповедта за прекратяване

Различието в текстовете на предизвестието и заповедта за прекратяване, основание ли е за незаконосъобранзост на уволнението?

Срочен договор с ресурсен учител

Основанията за сключване на срочен договор следва да бъдат посочени в трудовия договор.

Освобождаване на заместник-кмет

Заместник-кмет се освобождава без предизвестие и по целесъобразност.

Съкращаване на щата при длъжности с еднакви наименования

При съкращаване на щата водещо е не наименованието на длъжността, а еднаквите и сходни трудови функции.