Могат да ли да се заобиколят ограниченията за сключване на срочен договор чрез съгласие на работника?

Могат да ли да се заобиколят ограниченията за сключване на срочен договор чрез съгласие на работника? Отрицателен отговор. При сключване на срочен трудов договор на основание чл.68, ал. 1, т.1

Може ли да се сключи трудов договор от пълномощник на работодателя?

Може ли да се приеме, че лице, общо упълномощено от работодателя да подписва всякакви документи, свързани с дейността на предприятието, разполага с представителното правомощие да подписва и трудов договор от

Алкохолизъм или работа. Кое е по-вредно?

Който не почива, живее по-кратко и от алкохолик.Синдромът „работа без отпуск“ води до сърдечни пристъпи и рак. Да не ползват годишния си отпуск за някои хора е нещо съвсем нормално.

Работодателят ме уведоми, че работното ми място вече се счита за такова по ЗХУ…

Работодателят ме уведоми, че работното ми място вече се счита за такова по ЗХУ. Следва да се притеснявам? Отговорът е отрицателен. Във връзка с множество въпроси на притеснени работници и

Относно срочния договор

Могат ли да се заобикалят изискванията на чл. 68, ал. 3 и ал. 4 от КТ с даване на съгласие на работника? Отговорът е отрицателен. При сключване на срочен трудов

Работодателят не е мотивирал заповедта ми за прекратяване. Законосъобразна ли е?

Как следва да бъде мотивирана заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение, за да е законосъобразна? Как следва да бъде мотивирана заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение, за да е законосъобразна?

Относно срока на изпитване

Клаузата срок на изпитване е недействителна, ако след прекратяване на трудов договор за изпълнение на определена длъжност е сключен нов трудов договор за същата по естеството си трудова функция със

Може ли да полага труд работник с 100% т.н.р.?

Следва ли работодателят да извършва проверка за подходяща работа за трудоустрояване на работник, който е със 100 % трайно намалена работоспособност? Определената с решение на ТЕЛК 100% трайно намалена работоспособност

Преди издаване или преди връчване на заповедта, следва да се получи предварително разрешение?

Преди издаване или преди връчване на заповедта следва да се получи предварително разрешение за уволнение? Правнорелевантният момент, към който следва да е осъществена предварителната закрила по чл. 333, ал. 1

Плащане на заплата чрез погасяване на задължения на работника

Работодателят може да заплаща част от трудовото възнаграждение като вноски по кредит и по лизинг, дължими от работника.

Време на разположение за транспортните работници

Може ли да се счита за „дежурство“ т. нар. „време на разположение“ относно лицата, които извършват транспортни дейности, съгласно Наредбата за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни

Вътрешни правила на ИА ГИТ за прилагане квотата по ЗХУ

ИА „Главна инспекция по труда“ публикува вътрешните правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на ИА ГИТ за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания.