Прекратяване на договор от страна работник при забавено възнаграждение

Дали работникът или служителят може да прекрати трудовия си договор без предизвестие, поради забавяне заплащането на трудовото възнаграждение, когато е заплатен предвидения в закона минимален размер за страната? Каква следва

Може ли работникът или служителят едностранно да определи кога да ползва платения си год. отпуск?

Може ли и в кои случаи, работникът или служителят едностранно да определи кога да ползва платения си годишен отпуск? Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на

ОБОБЩЕНИЕ Прекратяването на трудовото правоотношение по взаимно съгласие се извършва писмено. Това означава, че предложението за прекратяване също следва да бъде писмено и да бъде получено от другата страна. Предложението

Възстановяване на работа по време на отпуск поради бременност и раждане

Може ли работничка и служителка, явила се при работодателя в срока по чл. 345, ал. 1 КТ, (след отмяна на незаконно уволнение) да поиска отпуск по чл. 163 КТ (отпуск

Относно Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи …

НАРЕДБА ЗА ВИДА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ В ТРУДОВОТО ДОСИЕ НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ Разлика между видовете електронни подписи, с които се създават, съхраняват и

Прекратяване на трудовия договор поради завършване на определената работа

ЧЛ. 325, АЛ. 1, Т. 4 ОТ КТ ОБОБЩЕНИЕ Със завършването на определената работа се прекратява трудов договор, който се сключва „до завършване на определена работа”. В трудовия договор, сключен

База за изчисляване на обезщетения по Кодекса на труда

Следва ли при формиране на базата за изчисляване на обезщетенията по реда на чл. 228 от КТ да се включват получените в последния отработен месец допълнителни възнаграждения за положен извънреден

Прекратяване на трудов договор по време на „болничен“

Отговор на поставен въпрос: Може ли работник или служител по време на ползване на отпуск поради временна нетрудоспособност да подаде предизвестие за напускане и същото тече ли през време на

Обезщетение поради незаконно задържане на трудова книжка

Кога работодателя изпада в забава? Когато работникът е предал съхраняваната от него трудова книжка за оформяне от работодателя, работодателят трябва да я оформи и върне веднага след прекратяване на трудовия

Момент на прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие

Отговор на зададен въпрос: Може ли да се уговори прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие на дата по-късна от седем дни от постигане на съгласието? Отговорът е положителен.

Решения свързани с несъстоятелност по молба на Инспекцията по труда

Подадохме сигнал за неизплатени заплати. Отговориха ни, че Инспекцията по труда е подала молба за откриване на производство по несъстоятелност. Къде може да проверим дали има решение по делото за

Командироване в рамките на предоставяне на услуги

По смисъла на чл. 121а, ал. 1, т. 1, б. «а» от КТ Български работодател: Командирова работник или служител (без заповед); При наличие на трудово правоотношение за целия срок на

В кои случаи не се дължи трудово възнаграждение?

Дължи ли се трудово възнаграждение, ако работникът или служителят не престира работната си сила? Трудовият договор е особен вид възмезден договор, което се обуславя от съдържанието на основните насрещни престации

Може ли лице, за което съдът е отменил уволнението му на заемана длъжност по трудово правоотношение, да бъде възстановен на същата, при положение че междувременно длъжността по надлежния ред е

Приемане на предложение от работодателя за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие

При отправено писмено предложение от работника до работодателя за прекратяване на трудовия договор по чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ следва ли работодателят писмено да уведоми работника за приемане