Престой

Престоят е налице при преустановяване на работата в дадено звено от предприятието на работодателя или определено работно място, поради организационно-технически, или икономически причини, свързани с обективни пречки за осъществяване на

Прекратяване и ТЕЛК

Законови предпоставки за прекратяване при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа: болест, довела до трайно намалена работоспособност, или по здравни противопоказания въз основа на заключение на

Командироване на работници-граждани на трети държави в България

Процедура за достъп на граждани на трети държави до пазара на труда във връзка с издаване на „Разрешение за работа” на командировани работници-граждани на трети държави. Документът „Разрешение за работа”

Прекратяване на втори трудов договор

Трудовият договор за допълнителен труд (чл. 110, 111 и 114) и трудовият договор с условие за стажуване по чл. 233б, ал. 1 може да бъде прекратен от работника или служитсля

Момент на прекратяване на трудовия договор с предизвестие

Правнорелевантния момент, към който се счита, че трудовото правоотношение с работника е прекратено, в хипотезата на отправено от работодателя предизвестие, респ. необходимо ли е, след изтичане срока на предизвестието, да

Брутна работна заплата

Брутната работна заплата се състои от: Основна работна заплата, определена в индивидуалния трудов договор и не по-малка от минималната работна заплата за страната; Допълнителни трудови възнаграждения, определени в Кодекса на

Що е то “Работна седмица”?

Не е налице идентичност в понятията работна седмица, която включва полагане на труд в седем последователни дни, независимо от дните и календарна седмица, която се характеризира с начало понеделник и

Предварително разрешение за уволнение

Разпоредбата на чл. 333 от КТ регламентира случаите, в които работодателят, преди прекратяване на трудовото правоотношение с работници или служители на определени правни основания, при изчерпателно изброени хипотези, следва да

Приложимо ли е решение C-12/17 на Съда на Европейския съюз за България?

С посоченото решение се дава отговор на въпрос, а именно, че когато е предвидено в националното законодателство ползването на родителски отпуск (отпуски след този за бременност и раждане) не се

Прекратяване на договор от страна работник при забавено възнаграждение

Дали работникът или служителят може да прекрати трудовия си договор без предизвестие, поради забавяне заплащането на трудовото възнаграждение, когато е заплатен предвидения в закона минимален размер за страната? Каква следва

Може ли работникът или служителят едностранно да определи кога да ползва платения си год. отпуск?

Може ли и в кои случаи, работникът или служителят едностранно да определи кога да ползва платения си годишен отпуск? Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на

ОБОБЩЕНИЕ Прекратяването на трудовото правоотношение по взаимно съгласие се извършва писмено. Това означава, че предложението за прекратяване също следва да бъде писмено и да бъде получено от другата страна. Предложението

Възстановяване на работа по време на отпуск поради бременност и раждане

Може ли работничка и служителка, явила се при работодателя в срока по чл. 345, ал. 1 КТ, (след отмяна на незаконно уволнение) да поиска отпуск по чл. 163 КТ (отпуск

Относно Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи …

НАРЕДБА ЗА ВИДА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ В ТРУДОВОТО ДОСИЕ НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ Разлика между видовете електронни подписи, с които се създават, съхраняват и

Прекратяване на трудовия договор поради завършване на определената работа

ЧЛ. 325, АЛ. 1, Т. 4 ОТ КТ ОБОБЩЕНИЕ Със завършването на определената работа се прекратява трудов договор, който се сключва „до завършване на определена работа”. В трудовия договор, сключен