Относно Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи …

НАРЕДБА ЗА ВИДА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ В ТРУДОВОТО ДОСИЕ НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ

Разлика между видовете електронни подписи, с които се създават, съхраняват и обменят електронни документи между работник и работодател.

  • Квалифицирания електронен подпис е с по-висока степен на защита в сравнение с електронния и усъвършенствания електронен подпис. Неговата правна сила е равностойна на тази на саморъчния подпис. (чл. 25, пар. 2 от Регламент ЕС 910/2014)
  • Правната сила на електронния подпис и на усъвършенствания електронен подпис е равностойна на тази на саморъчния подпис, само тогава когото е уговорено между страните по трудовото правоотношение. (чл. 13, ал. 4 от ЗЕДЕУУ)