подбор съкращаване на щата

Кога се извършва подбора – преди или след съкращаването на щата?

  • Кога следва да се издаде заповед за съкращаване на щата
  • Четири законови изисквания към подбора, за които следи съда
  • Оспорване на протокола от извършения подбор

При съкращаване на щата следва да се извърши подбор. Последния може да бъде извършен и преди утвърждаване на новото щатно разписание, което обаче трябва да е влязло в сила към момента на прекратяване на трудовото правоотношение. Този момент обаче се определя по различни начини, които се предпоставят от уредените в закона способи за прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя. Те са два: без предизвестие и с предизвестие.

Когато трудовият договор подлежи на прекратяване без предизвестие, заповедта за уволнение поражда действие от връчването ѝ (освен ако в нея не е посочено друго, но преценката за законността й се прави към този момент). Когато трудовият договор подлежи на прекратяване с предизвестие, заповедта за уволнение поражда действие с изтичането на предизвестието, а при неспазване на срока – с изтичането на съответната част от него. За правомерност на уволнението е достатъчно към момента на извършването му да е установено, че поради съкращение се налага провеждането на подбор и такъв реално е осъществен по критериите на чл. 329, ал. 1 КТ. Когато подборът е проведен известно време преди уволнението за законността на последното ще е достатъчно между акта на подбора и момента на прекратяване на трудовото правоотношение да е изтекъл разумен срок. Този срок се определя според обстоятелствата на конкретния случай и се характеризира с липса на промяна в правно значимите факти.

Законност на извършения подбор

При преценка за законност на подбора по чл. 329 КТ, съдът следва да провери:  

  1. обективното съответствие на оценката по приетите от работодателя показатели с действителните качества на работника;
  2. включени ли са в подбора всички необходими участници;
  3. приложени ли са законовите критерии и
  4. основават ли се приетите оценки по отделните показатели на обективно проявените професионални качества и подготовка на работника за възложената му работа.

Доказателствени средства

За установяване на тези факти са допустими всички доказателствени средства. Когато извършената от комисията по подбора преценка е обективирана в писмен документ той представлява писмено доказателство за извършен подбор по чл. 329, ал.1 КТ. В случаите, когато истинността на отразените в протокола за извършен подбор обстоятелства се оспорва от уволнения работник, работодателят следва да проведе пълно доказване законността на проведения подбор, включително чрез разпит на свидетели, имащи непосредствени впечатления от нивото на справяне с работата на участвалите в подбора.

Решение № 219/07.06.2013 г. по гр. Д. № 1378/2012 г., IV отд., ВКС