Kръга на лицата, които разполагат с право да прекратяват трудови договори на основание чл. 328, ал. 2 KT

Oснованието за уволнение по чл. 328, ал. 2 КТ е приложимо само при изрично посочената в тази разпоредба предпоставка – поради сключване на договор за управление на предприятието, и по отношение на ограничен кръг лица – служители от ръководството на предриятието. Следователно с правото по чл. 328, ал. 2 КТ разполага само изпълнителният директор, с който е сключен договор за възлагане на управлението на дружеството – респективно не притежават такова лица, с които не е сключен такъв договор. С този договор предприятието предава управлението на управител, който се задължава срещу възнаграждение да постигне на свой риск в договорен срок определен стопански резултат. За последното законът дава възможност на управителя да подбере и формира ръководен екип на предприятието, като освободи по своя преценка част от заварените служители на ръководството на основание чл. 328, ал. 2 KT.

Касае се за разпоредба, която предоставя голяма свобода за прекратяване на трудово правоотношение /без мотиви и само по лична преценка/, поради което и тя следва да се тълкува стриктно /като предоставяща правото единствено на управителя/, а не разширително /като предоставяща това право и на заместващите го/. За лицето, което замества управителя поради отсъствието му, не е възниквало задължение да постига на свой риск определен стопански резултат. Поради това и липсва основание да му се предостави обоснованото с това задължение строго лично право да използва предвидената в чл. 328, ал. 2 КТ възможност. Заместникът не разполага с правото на управителя на уволнение по реда на чл. 328, ал. 2 КТ и извършеното от него уволнение на това основание е незаконосъобразно.