Kоя страна носи тежестта да докаже оставането без работа след уволнението на работника или служителя

Отговор: доказателствената тежест да установи факта, че след уволнението е останал без работа и не е получавал трудово възнаграждение, е на ищеца – уволненият работник или служител.

Фактът на безработица може да бъде доказан, като се установи липсата на вписване на последващо трудово правоотношение в трудовата книжка на ищеца, липса на регистрирано трудово правоотношение в НАП през исковия период, регистриране на ищеца в бюрото по труда като безработен, или чрез установяването на други обстоятелства, от които може да се направи извод, за оставането без работа. Трудовата книжка е официален удостоверителен документ за отразените в него обстоятелства. Предвид задължението на работодателя по чл. 62, ал. 3 КТ за регистриране в тридневен срок на трудовите договори, удостоверението от НАП също е годно доказателство за установяване състоянието на безработица по трудово правоотношение.

Работникът или служителят следва да представи доказателства за оставане без работа най-късно до датата на устните състезания в районния съд. В случай, че пропусне да стори това, то във въззивна инстанция ще бъдат приети доказателства за остатъка от 6 месечни срок след датата на устните състезания в районния съд. За срока, в който работникът или служителят е останал без работа до устните състезания пред районния съд не се присъжда обезщетение ако са представени доказателства едва пред въззивния съд.

Решение № 111/04.05.2015 г. по гр. д. № 1173/2014 г., IV г.о. на ВКС