Kой е компетентният орган на кооперация-работодател да извърши съкращаване на щата?

Oт разпоредбите на чл. 26, ал. 2, т. 3 и т. 4 от ЗК (съгласно които председателят на кооперацията ръководи текущата дейност на кооперацията; сключва и прекратява трудовите договори, наказва и награждава работници и служители на кооперацията и определя трудовите им възнаграждения) следва изводът, че и по отношение на кооперацията-работодател следва да се възприеме разрешението, че компетентният неин орган да извърши съкращаване на щата е председателят ѝ, освен ако с устава за това не е оправомощен друг неин орган (управителният ѝ съвет или общото ѝ събрание).