Entries by uvolni.me

Чл. 200 КТ. Дължи ли се обезщетение за трудова злополука при настъпила неработоспособност под 50 %?

  Дали разпоредбата на чл. 200 КТ дава възможност за ангажиране отговорността на работодателя за претъпени от работника вреди в резултат на трудова злополука или професионално заболяване при настъпила трайна нетрудоспособност от 50% и под 50%? Отговорността на работодателя на осн. чл. 200, ал. 1 КТ може да се ангажира независимо от процента на настъпила […]

Заплащане на извънреден труд, когато работодателят не е водил документация

Има ли право работникът или служителят да претендира възнаграждение за извънреден труд, ако е престирал такъв без издадена от работодателя заповед? Може ли да се доказва със свидетелски показания. Графици и тетрадки за отчитане явяването на работа полагането на извънреден труд, ако работодателят не е представил книга за водене и отчитане на извънреден труд? Принципът, […]

Може ли да се забрани полагането на труд? Нищожна клауза в трудовия договор

Нищожна ли е клауза в трудов договор, с предмет задължение на служителя при прекратяване на трудовите правоотношения с работодателя да не постъпва на работа по трудови и граждански отношения в конкурентна фирма? Клауза, по силата на която се ограничава извършването на конкурента дейност от страна на служители за определен срок след прекратяване на трудовия им […]

Ограничена имуществена отговорност след прекратяване на трудовия договор – чл. 210 КТ

След прекратяване на трудовия договор не може да се реализира ограничена имуществена отговорност   Какво е ограничена имуществена отговорност Имуществената отговорност на работника или служителя за вреди, които по небрежност е причинил на работодателя при изпълнение на трудовите си задължения е ограничена отговорност. Тази отговорност се реализира по специфичен ред, който цели да осигури бързото […]

Бременна работничка няма закрила при уволнение в срока на изпитване – чл. 71, ал. 1 КТ, чл. 333 КТ

Бременни работнички и служителки и майки с деца до тригодишна възраст нямат закрила при прекратяване на трудовия договор в срока на изпитване Върховният касационен съд многократно се е произнесъл по въпроса за приложението на чл. 71 КТ и чл. 333 КТ – ползва ли се от предварителна закрила по чл. 333, ал.1, т. 4 и […]

Кои обезщетения не подлежат на прихващане в съдебния процес – чл. 220, ал. 1, чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 1 КТ

Работодателят не може да прихваща обезщетението, което дължи за оставане без работа с обезщетението, което е платил за неизползван платен годишен отпуск и неспазено предизвестие